COVID-19 (CORONAVIRUS)

Prolongiranje i oslobođenje plaćanja poreznih davanja uslijed COVID-19 (09.04.2020.)

Objavio 9. Travanj 2020.Travanj 22nd, 2020Nema komentara

Nastavno na izglasane izmjene Općeg poreznog zakona (NN 42/2020 od 07.04.2020. godine) jučer, 08.04.2020. objavljene su i izmjene i dopune Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona (NN 43/2020 od 08.04.2020. godine). Ove izmjene nadovezuju se na prvi set mjera Vlade RH, odnosno objavljenih izmjena i dopuna Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona (NN 35/2020 od 19.03.2020. godine).
Kada se sumiraju ove odredbe, možemo zaključiti da se mjere mogu podijeliti na dva ključna područja:

  1. prolongiranje poreznih davanja;
  2. oslobođenje od podmirivanja poreznih obveza.

Rekapitulacija novih i prethodno usvojenih mjera dana je u nastavku:

Prolongiranje poreznih davanja

Tko ima pravo na prolongiranje plaćanja? Poduzetnici koji:
  imaju pad prihoda / primitaka u mjesecu koji prethodi mjesecu podnošenja zahtjeva za mjere plaćanja poreza najmanje od 20% u odnosu na isti mjesec prethodne godine, ili ako učini vjerojatnim da će prihodi / primici u narednom razdoblju od 3 mjeseca od mjeseca podnošenja zahtjeva pasti najmanje 20% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.  
Pored ova dva uvjeta, poduzetnici moraju dokazati da dospjela obveza PDV-a proizlazi iz izdanih računa koji nisu naplaćeni i ulaznih računa koji nisu plaćeni!
 
Poduzetnici koji podnose zahtjev za korištenjem mjera prolongiranja plaćanja poreza, ne smiju imati dospjelog nenaplaćenog poreznog duga. Pri tome dug manji od 200,00 HRK (koji je u pravilu produkt uskladbe sa Poreznom upravom) ne smatra se dospjelim dugom.
 
Temeljem iskustva od prethodnih 10-tak prvih dana korištenja ove mjere, uočili smo da u situacijama ukoliko po karticama porezne uprave postoji pretplata (npr. pretplata PDV-a zbog većeg pretporeza po PDV prijavi), porezna je uprava znala odbijati ovakve zahtjeve!
 
Svakako preporučamo da se prije podnošenja ovog zahtjeva provjere kartice Porezne uprave, te provedu prikladna preknjiženja.
Za koliko dugo se prolongira dospijeće poreznih obveza? Dospijeće poreznih obveza se prolongira za razdoblje od 3 mjeseca sa naznakom da se ovaj rok može produžiti za dodatna 3 mjeseca.
 
Prolongat se odobrava na 3 mjeseca računajući od Zakonom propisanog dana dospijeća svake porezne obveze. Primjerice ako je porezna obveze dospijevala na naplatu 30.04. primjenom ove mjere novi datum prolongiranog poreznog duga je 30.07.2020. godine.
 
Za vrijeme ovog prolongata dospijeća poreznih obveza Porezna uprava ne obračunava kamate.
 
Koja porezna davanja? Sva porezna davanja izuzev carina i trošarina.
 
U novoj iteraciji ovog Pravilnika ukinuta je mogućnost odgode i plaćanja poreza na dodanu vrijednost za poduzetnike koji su u prethodnoj godini ostvarili isporuku robe i usluga do iznosa 7,5 mil. kn, te je umjesto navedenoga omogućeno svim poduzetnicima (bez obzira na visinu ostvarenih isporuka robe i usluga) da PDV plaćaju primjenom modela naplaćene realizacije.
 
Kako su trenutačno definirane odredbe čl. 71.g) ovog Pravilnika, proizlazi da bi poduzetnici morali predavati PDV obrasce primjenom modela fakturirane realizacije, ali bi trebao napraviti još jedan zaseban obračun primjenom modela naplaćene realizacija. I tada se u PDV prijavu unosi u „redovne retke prijave“ podaci po fakturiranoj realizaciji, dok iznos PDV-a po naplaćenoj realizaciji se unosi u poziciju VIII. Ostali podaci točka 2. Otuđenje /stjecanje gospodarske cjeline ili pogona.
 
Biti će izuzetno izazovno osigurati ovakav oblik praćenja u poslovnim knjigama, posebice većih poduzetnika.
 
Budući da je ova mjera privremenog karaktera (na rok od 3 mjeseca, alternativno na rok od 6 mjeseca), nakon isteka ove mjere, iskazanu razliku iz PDV obrasca primjenom modela fakturirane realizacije biti će neophodno uplatiti po okončanu ova 3 (odnosno, alternativno 6) mjeseca.
 
Od kada se porezna davanja mogu prolongirati? Novim odredbama Pravilnika, definirano je da sve porezne obveze koje dospijevaju na naplatu počevši od 01.04.2020. godine, mogu se prolongirati na predmetni rok od 3 (odnosno, alternativno 6) mjeseci.
 
Što je sa akontacijama poreza na dobit? Porezna uprava izdala je obavijest 24.03.2020. godine da će poduzetnicima, obveznicima poreza na dobit (uključujući i fizičke osobe koje obavljaju samostalno djelatnost i utvrđuju dohodak temeljem vođenja poslovnih knjiga), kojima je poslovanje obustavljeno temeljem Odluke o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnost i održavanja sportskih i kulturnih događajautvrditi predujam poreza na dobit u visini od 0,00 HRK počevši od predujma za veljaču 2020. godina, koja dospijeva na naplatu u ožujku 2020. godine.
 
Dakle, ukoliko je Vaše poslovanje pogođeno ograničenjem rada, porezna uprava će samostalno utvrditi predujam poreza na dobit, koji dospijeva na naplatu već u ožujku na 0,00 HRK. Svakako predlažemo da provjerite zaduženja na poreznim karticama prije kraja mjeseca, te ukoliko ova odluka nije provedena da o istoj onda obavijestite svojeg poreznog referenta.
 
Ukoliko ne spadate u ovu kategoriju djelatnosti kojima je poslovanje obustavljeno zbog ograničenja poslovanja, i nadalje postoji mogućnost predaje zahtjeva za smanjenje akontacije poreza na dobit (čak i na iznos od 0,00 HRK) na način da se preda zahtjev za smanjenjem akontacija poreza na dobit. U sklopu ovog zahtjeva neophodno je priložiti: preliminarne financijske izvještaje za 2020. godinu sa usporednim podacima za 2019. godinu; obrazložiti zahtjev za smanjenje predujma poreza na dobit.  
Predaja ovih zahtjeva omogućena je elektronskim putem portala ePorezna.
Što se mora napraviti da se omogući prolongat plaćanja poreza? Mora se podnijeti pisani i obrazloženi zahtjev nadležnom poreznom tijelu prema mjestu prebivališta / sjedišta i to putem sustava ePorezna.
 
Bitno je uz zahtjev navesti i ključne činjenice zbog čega se traži prolongiranje dugova.
Kada možemo očekivati odgovor Porezne uprave? Porezna će uprava u žurnom postupku obavještavati poduzetnike o osnovanosti zahtjeva i to elektroničkim putem.
 
Temeljem iskustva od prethodnih 10-tak dana koliko je operativno mjera u provedbi, nismo zamijetili značajnije probleme vezane uz odobrenje ove mjere. Od strane Porezne uprave dobije se pismeno obrazloženje u kojem se navodi za koje poreze se mjera odobrava.
Što ukoliko nismo u mogućnosti podmiriti porezne obveze nakon prolongata od 3 (ili alternativno 6) mjeseci? Nakon isteka prolongata od 3 mjeseca (ili alternativno 6 mjeseci ukoliko se produlji problemi sa COVID-19), dana je mogućnost sklapanja obročne otplate poreznih davanja na rok od 24 mjeseca.
 
Za navedeno će isto biti neophodno izraditi pisani obrazloženi zahtjev za obročnu otplatu odgođene dospjele porezne obveze u roku od 5 dana od dana dospijeća obveze za koju poduzetnik nije bio u mogućnosti platiti.
 
U slučaju da poduzetnik ne poštuje rokove iz ove odobrene obročne otplate (odnosno, ne vrijeme se ne plaćaju rate), ukinuti će se obročna otplata!

Oslobođenje od podmirivanja poreznih obveza

Oslobođenje plaćanja doprinosa vezanih uz sufinanciranu plaću Ukoliko je poduzetnik ostvario pravo na mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u vidu očuvanja radnih mjesta, Porezna uprava će za ove djelatnika uplatiti i doprinos za MIO II stup (kapitalizirana štednja) na iznos naknade (kod plaće za ožujak definirana je naknada od HZZ u visini od 3.250 HRK, stoga je MIO II stup definiran u visini od 203,12 HRK, dok kod plaće za travanj i svibanj definirana je naknada u visini od 4.000 HRK, stopa je MIO II stup definiran u visini od 250 HRK).
 
Za ove djelatnike, poduzetnici su oslobođeni ostalih doprinosa (MIO I stup, zdravstveno osiguranje) na osnovicu sufinancirane plaće (3.250 HRK ili 4.000 HRK).
 
Sam postupak ovog oslobođenja provoditi će Porezna uprava po službenoj dužnosti temeljem podataka razmijenjenih sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanjeDakle, ovo će se oslobođenje od plaćanja doprinosa iskazivati kao umanjenje na poreznoj kartici!
 
Oslobođenje od ostalih poreznih davanja Pravo na ovu mjeru imaju sljedeći poduzetnici: kojima je zbog posebnih okolnosti nadležnog tijela rad zabranjen ili onemogućen i koji su ostvarili pad prihoda / primitaka od najmanje 50% u razdoblju od 19.03.2020.-19.06.2020. godine u odnosu na identično razdoblje prethodne godine.  
U slučaju da se radi o poduzetnicima koji su u prethodnoj godini ostvarili vrijednost isporuka robe i usluga u iznosu manjem od 7,5 mil. HRK (bez PDV-a), biti će u cijelosti oslobođeni poreznih obveza, dok poduzetnici koji su u prethodnom razdoblju ostvarili iznos isporuka robe i usluga u iznosu većem od 7,5 mil. HRK, osloboditi će se dospjelih poreznih obveza razmjerno postotku pada prihoda / primitaka u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
 
Dakle, ova mjera je prvenstveno namijenjena onim djelatnostima, koje su najznačajnije bile pogođene uslijed ograničenja rada trgovačkih / uslužnih djelatnosti.
 
No, odredbama Pravilnika definirano je da se za ovu mjeru mogu javiti i ostali poduzetnici (tj. iz drugih djelatnost) ako imaju poremećaj poslovanja veći od 50%. Pri tome je potrebno podnijeti zahtjev za oslobađanjem od podmirivanja poreznih obveza do 20.06.2020. godine.
 

Skrećemo pažnju da je odredbama Pravilnika definirana i mogućnost naknadne kontrole poreznog tjela, te da u određenim situacijama Porezna uprava može ukinuti prolongat plaćanja poreznih davanja uz obračun zateznih kamata na nepravovremeno plaćane porezne obveze. Navedeno se odnosi ukoliko poduzetnici:

  • lažnu prikažu činjenice kojima su obrazlagani zahtjevi;
  • postupaju protivno poreznim propisima;
  • zloupotrebljavaju mjere plaćanja poreza s ciljem pribavljanja protupravne imovinske koristi.

Od ostalih odredbi, bitno je navesti da su u razdoblju od 01.04.2020.-01.07.2020. godine sve isporuke vezane uz nabavke iz donacija opreme potrebne za borbu protiv pandemije COVID 19 oslobođene PDV-a. Navedeno je u skladu i sa mjerama ostalih država, koje su privremeno tijekom borbe protiv pandemije oslobodile od PDV-a sve nabavke robe financirane iz donacija. Identična je situacija i sa PDV-om pri uvozu robe potrebne za borbu protiv COVID 19.

Za sva pitanja i objašnjenja stojimo na raspolaganju na [email protected]

Pregled tablice dospijeća odgode i prolongiranja plaćanja poreznih davanja pogledajte na linku.