COVID-19 (CORONAVIRUS)

Prolongiranje dospijeća plaćanja poreznih obveza (25.03.2020.)

Objavio 9. Travanj 2020.Nema komentara

Prošli tjedan Sabor Republike Hrvatske usvojio je izmjene Općeg poreznog zakona (NN 32/2020 od 19.03.2020. godine) kojim je predviđeno da u izuzetnim situacijama Pravilnikom o provedi Općeg poreznog zakona ministar financija ima mogućnost usvojiti drugačija dospijeća plaćanja poreznih obveza.
Odredbe Pravilnika o provedbi općeg poreznog zakona, koje su objavljene u NN 35 od 23.03.2020. godine definiraju prolongat roka dospijeća poreznih davanja i to na sljedeći način:
 

Koja porezna davanja? Sva porezna davanja izuzev carina i trošarina.
 
Izuzetak je porez na dodanu vrijednost, za koju mogućnost odgode plaćanja imaju isključivo poduzetnici koji ostvaruju prihode do 7,5 mil. HRK u prethodnoj godini pod uvjetom da obračunavaju PDV temeljem izdanih računa (a ne naplaćene realizacije).
 
Zaključno, za većinu poduzetnika (94% svih poduzetnika ostvaruje prihode manje od 7,5 mil. HRK u Republici Hrvatskoj) biti će primjenjive i ove odredbe o prolongiranju plaćanja poreza na dodanu vrijednost. Svi ostali poduzetnici mogu koristiti ovo prolongiranje poreznih davanja za ostale porezne obveze (porez na dohodak, te doprinosi prilikom isplate plaća, porez na dobit utvrđen prilikom predaje financijskih izvještaja za 2019. godinu, pristojbe).
 
Od kada se porezna davanja mogu prolongirati? Pravilnik navodi da je to od datuma kada su proglašenje „posebne okolnosti“, što podrazumijeva događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrođava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatu gospodarsku štetu.
 
Dakle, datumom proglašenja posebnih okolnosti smatra se 19.03.2020. godine, kao početni datum, kada je stupila na snagu Odluka o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja.
 
Ove odredbe se odnose na prethodno definirana porezna davanja koja dospijevaju počevši od 19.03.2020. godine.
 
Što je sa akontacijama poreza na dobit? Porezna uprava izdala je obavijest 24.03.2020. godine da će poduzetnicima, obveznicima poreza na dobit (uključujući i fizičke osobe koje obavljaju samostalno djelatnost i utvrđuju dohodak temeljem vođenja poslovnih knjiga), kojima je poslovanje obustavljeno temeljem Odluke o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnost i održavanja sportskih i kulturnih događajautvrditi predujam poreza na dobit u visini od 0,00 HRK počevši od predujma za veljaču 2020. godina, koja dospijeva na naplatu u ožujku 2020. godine.
 
Dakle, ukoliko je Vaše poslovanje pogođeno ograničenjem rada, porezna uprava će samostalno utvrditi predujam poreza na dobit, koji dospijeva na naplatu već u ožujku na 0,00 HRK. Svakako predlažemo da provjerite zaduženja na poreznim karticama prije kraja mjeseca, te ukoliko ova odluka nije provedena da o istoj onda obavijestite svojeg poreznog referenta.
 
Ukoliko ne spadate u ovu kategoriju djelatnosti kojima je poslovanje obustavljeno zbog ograničenja poslovanja, i nadalje postoji mogućnost predaje zahtjeva za smanjenje akontacije poreza na dobit (čak i na iznos od 0,00 HRK) na način da se preda zahtjev za smanjenjem akontacija poreza na dobit. U sklopu ovog zahtjeva neophodno je priložiti:
– preliminarne financijske izvještaje za 2020. godinu sa usporednim podacima za 2019. godinu;
– obrazložiti zahtjev za smanjenje predujma poreza na dobit.
Predaja ovih zahtjeva omogućena je elektronskim putem portala ePorezna.
 
Za koliko dugo se prolongira dospijeće poreznih obveza? Dospijeće poreznih obveza se prolongira za razdoblje od 3 mjeseca sa naznakom da se ovaj rok može produžiti za dodatna 3 mjeseca.
 
Prolongat se odobrava na 3 mjeseca računajući od zakonom propisanog dana dospjeća svake porezne obveze.
 
Dakle, obveza PDV-a za ožujak 2020. godine, koja dospijeva na naplatu 30.04.2020. godine pod zadovoljenjem pozitivnog rješenja PU o prolongatu na 3 mjeseca, podrazumijeva dospjevanje 31.07.2020. godine.
 
Identično je i sa obvezom PDV-a za travanj 2020. godine, koja dospijeva na naplatu 31.05.2020. godine, te uz ovaj prolongat će dospjeti na naplatu 31.08.2020. godine.
 
BITNO! Obveza poreza na dodanu vrijednost za veljaču, koja dospijeva na naplatu do 31.03.2020. godine nije moguće odgoditi! Dakle, i nadalje ostaje rok plaćanja 31.03.2020. godine!
 
Za vrijeme ovog prolongata dospijeća poreznih obveza ne obračunavaju se kamate od strane Porezne uprave.
 
Tko ima pravo na prolongiranje plaćanja? Poduzetnici koji:
– imaju pad prihoda / primitaka u mjesecu koji prethodi mjesecu podnođenja zahtjeva za mjere plaćanja poreza najmanje od 20% u odnosu na isti mjesec prethodne godine, ili
– ako učini vjerojatnim da će mu prihodi / primici u narednom razdoblju od 3 mjeseca od mjeseca podnošenja zahtjeva pasti najmanje 20% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
Pored ova dva uvjeta, poduzetnici moraju dokazati da dospjela obveza PDV-a proizlazi iz izdanih račun.
 
Da li ima još dodatnih uvjeta na koje moramo paziti? Potrebno je podnijeti zahtjev za korištenjem mjera prolongiranja plaćanja poreza, pri čemu ne smiju imati dospjelog nenaplaćenog poreznog duga.
 
Pri tome dug manji od 200,00 HRK (koji je u pravilu produkt uskladbe sa Poreznom upravom) ne smatra se dospjelim dugom.
 
Što se mora napraviti da se omogući prolongat plaćanja poreza? Mora se podnijeti pisani i obrazloženi zahtjev nadležnom poreznom tijelu prema mjestu prebivališta / sjedišta i to putem sustava e Porezna.
 
Bitno je uz zahtjev navesti i ključne činjenice zbog čega se traži prolongiranje dugova.
 
Kada možemo očekivati odgovor Porezne uprave? Porezna će uprava u žurnom postupku obavještavati poduzetnike o osnovanosti zahtjeva i to elektroničkim putem.
 
 
Što ukoliko nisamo u mogućnosti podmiriti porezne obveze nakon prolongata od 3 (ili alternativno 6) mjeseci? Nakon isteka prolongata od 3 mjeseca (ili alternativno 6 mjeseci ukoliko se produlji problemi sa COVID-19), dana je mogućnost sklapanja obročne otplate poreznih davanja na rok od 24 mjeseca.
 
Za navedeno će isto biti neophodno izraditi pisani obrazloženi zahtjev za obročnu otplatu odgođene dospjele porezne obveze u roku od 5 dana od dana dospijeća obveze za koju poduzetnik nije bio u mogućnosti platiti.
 
U slučaju da poduzetnik ne ispoštuje rokove iz ove odobrene obročne otplate (odnosno, ne vrijeme se ne plaćaju rate), ukinuti će se ova obročna otplata!

 
Skrećemo pažnju da je odredbama Pravilnika definirana i mogućnost naknadne kontrole poreznog tijela, te da u određenim situacijama Porezna uprava može ukinuti prolongat plaćanja poreznih davanja uz obračun zateznih kamata na nepravovremeno plaćane porezne obveze.
Navedeno se odnosi ukoliko poduzetnici:

  • lažno prikažu činjenice kojima su obrazlagani zahtjevi;
  • postupaju protivno poreznim propisima;
  • zloupotrebljavaju mjere plaćanja poreza s ciljem pribavljanja protupravne imovinske koristi.

 
Link na izmjene Pravilnika iz Narodnih novina: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_03_35_735.html

Link na obavijest Porezne uprave o mjerama plaćanja poreza za vrijeme trajanja posebnih okolnosti: https://www.porezna-uprava.hr/Stranice/Vijest.aspx?NewsID=2879&List=Vijesti

Link na obavijest Porezne uprave oko smanjenja akontacije poreza na dobit: https://www.porezna-uprava.hr/Stranice/Vijest.aspx?NewsID=2881&List=Vijesti


Za sva pitanja i objašnjenja stojimo na raspolaganju na [email protected]