COVID-19 (CORONAVIRUS)

Prolongiranje i otpis poreznih obveza po dospijeću (20.04.2020.)

Objavio 20. Travanj 2020.Svibanj 7th, 2020Nema komentara

Iako je problematika otpisa i prolongata plaćanja poreznih davanja definirana odredbama svega dva zakonodavna okvira (Pravilnik o provedbi Općeg poreznog zakona i mjere HZZ-a za sufinanciranje troškova plaće), nažalost postoje različite uvjeti za primjenu svakog od pojedinog poreznog davanja, zbog čega postoji veliki broj pitanja naših klijenata.

Izradili smo jedan jednostavniji pregled mjera koje se reflektiraju na otpis i prolongat poreznih davanja.

Uvjet za sve mjere je da ne postoji porezni dug veći od 200,00 HRK.

1) Definirani pad prihoda utvrđuje se ako je zadovoljen jedan od sljedećih uvjeta:

            a) pad prihoda u mjesecu koji prethodi mjesecu podnošenja Zahtjeva za najmanje 20% u odnosu na isti mjesec prethodne godine, ili

            b) ako je vjerojatno da će prihodi u naredna 3 mjeseca pasti za najmanje 20% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

2) Uzima se pad prihoda veći od 50% u razdoblju 20.03.-20.06.2020. godine u odnosu na identično razdoblje prethodne godine (20.03.-20.06.2019. godine).

3) Model naplaćene realizacija podrazumijeva da se PDV obračunava na izlazne račune na dan primitka plaćanja, dok odbitak pretporeza se koristi u trenutku kada je isporučitelju plaćen račun za isporučena dobra i usluge. Obračun PDV-a prema naplaćenoj realizaciji ne primjenjuje se na isporuke dobara unutar EU, stjecanje dobara unutar EU, građevinske usluge, izvoz dobara, uvoz dobara…

4) Ne odnosi se na poduzetnike u slučaju statusne promjene (spajanje, podjela, pripajanje), otvaranja stečajnog postupka ili postupka likvidacije, okončanja postupka likvidacije, prestanka poslovanja po skraćenom postupku bez likvidacije.