Baza znanja

Uvođenje XBRL izvještavanja za kotirajuća društva

Objavio 21. Studeni 2019.Studeni 26th, 2021Nema komentara

Odgođena primjena za financijske izvještaje za 2021. godinu.

Europska unija je direktivom o transparentnosti (2013/50/EU) uvela obveznu primjenu XBRL jezika u financijskom izvještavanju kotirajućih poduzetnika. Počevši od financijskih izvještaja za 2020. godinu (a koji se objavljuju u 2021. godini) za godišnje konsolidirane financijske izvještaje kotirajući poduzetnici biti će u obvezi objavljivati financijske izvještaje i u XBRL jeziku. Dakle, izuzeti su od ove objave pojedinačni financijski izvještaji, kao i tromjesječni izvještaji kotirajućih društva. Također, poduzetnici čiji vrijednosni papiri ne kotiraju na Zagrebačkoj burzi, nemaju obvezu primjene ovog oblika financijskog izvještavanja. 

Radi se o obvezi, koju će trebati primijeniti približno 5.300 kotirajućih društva u Europskoj uniji, od čega u Republici Hrvatskoj se ova obveza odnosi na približno 115 poduzeća. 

Prednosti korištenja XBRL-a u financijskom izvještavanju mogu se sumirati na sljedeće: 

  • Jednostavnost korištenja financijskih izvještaja – jednostavno dostupni financijski izvještaji u formatu XBRL povećavaju transparentnost i pristupnost, te smanjuju troškove pristupa i korištenja podacima 
  • Jednostavnost analiziranja i transformacije podataka – velika količina XBRL podataka može se jednostavno transformirati u druge formate, kao što je SQL ili MS Excel, a u cilju jednostavnije analize podataka, bez manualnog procesuiranja 
  • Jednostavnost usporedbe podataka – budući da XBRL taksonomija posjeduje „nazive” u više jezika, usporedivost financijskih izvještaja iz različitih područja je pojednostavljena 
  • Pomaže investitorima – investitori imaju alat pomoću kojega mogu jednostavno komparirati i analizirati financijske izvještaje svih kotirajućih poduzeća u EU 

Dakle, ključno je navesti da će usporedba kotirajućih društva biti puno jednostavnija i transparentnija, zbog čega će investitori i analitičari veći dio vremena moći provesti upravo analizirajućih podatke, a ne pripremajući podatke za objavu. Analize pokazuju da 75% ukupnog vremena analitičari prepisuju i prikupljaju podatke, dok svega 25% posvećuju samoj analizi. Upravo jedinstveni format izvještavanja osigurati će jednostavniju manipulaciju podacima i više vremena potrebnog za analizu. 

XBRL predstavlja elektronski format financijskih izvještaja koji koristi u XML formatu (Internet format), pri čemu su pojedini elementi objavljenih financijskih izvještaja direktno vezani (tagirani) uz pojedine odrednice Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja. Na ovaj način svaka pozicija iz financijskih izvještaja povezana je direktno sa taksonomijom iz Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja, zbog čega „nema zabune“ što je prezentirano u financijskih izvještajima pojedinog kotirajućeg društva. 

Sam postupak uskladbe primjene XBRL-a u financijskog izvještavanja u Europskoj uniji biti će tijekom dvije faze, odnosno: 

  1. prva faza se odnosi na tagiranje isključivo primarnih financijskih izvještaja (izvještaj o financijskom položaju – bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti, izvještaj o novčanim tokovima te izvještaj o promjenama kapitala), za koje postoji obveza primjene za financijske izvještaje koji započinju od 01.01.2020. godine; 
  1. druga faza se odnosi na „tagiranje“ računovodstvenih politika i pripadajućih bilješki uz financijske izvještaje, ali samo na razini tzv. „blok tagiranja“, za što postoji obveza primjene za financijske izvještaje koji započinju od 01.01.2022. godine. Ovo blok tagiranje je jednostavniji oblik tagiranja računovodstvenih politika i bilješki uz financijske izvještaje, što u konačnici neće predstavljati značajniji napor poduzetnicima prilikom objave konsolidiranih financijskih izvještaja.   

Trenutačno ESMA (Europsko tijelo za vrijednosne papire i tržišta) je definiralo ESEF (Europski jedinstveni elektronički format) kao okvir za implementaciju iXBRL-a u financijsko izvještavanja. Taksonomija ESEF-a se bazira na taksonomiji MSFI-eva objavljenoj od strane IASB-a (Odbor za međunarodne računovodstvene standarde).  

Iako IASB radi uskladbu MSFI taksonomije sa usvojenim MSFI-evima na godišnjoj razini (uskladbe su obično tijekom ožujka / travnja svake godine), ESMA je zadnju uskladbu taksomije provela na bazi MSFI taksonomije iz 2017. godine, zbog čega trenutačno postoje neusklađenosti između usvojenih Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja u Europskoj uniji i usvojene taksonomije ESEF-a. Naravno da se očekuje uskladba ovih okvira do obvezatne primjene XBRL formata za financijske izvještaje za 2020. godinu. 

Drugi potencijalni problem očituje se u činjenici da MSFI taksonomija nema uključen veliki dio pozicija iz financijskih izvještaja definiran u GFI-POD obrascu, a koji se predaje i za potrebe izvještavanja na Zagrebačkoj burzi, ali i za potrebe javne objave u Republici Hrvatskoj.  

Za vidjeti je da li će se na državnom nivou dogovoriti dorada taksonomije neophodne za ove pozicije, koje su propisane određenim zakonskim propisima za objave u Republici Hrvatskoj, ili će poduzetnici biti u obvezi samostalno dorađivati taksonomiju u potrebe objave financijskih izvještaja.