Baza znanja

Poticaji za investicijske projekte

Objavio 13. Rujan 2019.Listopad 23rd, 2020Nema komentara

U cilju povećanja izravnih domaćih i stranih ulaganja te povećanja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, provode se aktivnosti vezane za unapređenje zakonodavnog okvira za poticanje ulaganja, te su tijekom 2018. godine provedene izmjene Zakona o poticanju ulaganja (NN, br. 102/15, 25/18, 114/18), koje su stupile na snagu 01.01.2019. godine.

Provedbeni akt ovog Zakona jeUredba o poticanju ulaganja (NN 31/16, 2/19) kojom se propisuje oblik i obvezni sadržaj Prijave za odobrenje statusa korisnika potpore s pripadajućim obrascima, postupak prijave, odobravanja i korištenja potpora, te obvezni sadržaj godišnjeg izvješća o izvršenju projekta ulaganja i korištenju potpora.

U Republici Hrvatskoj jednaki tretman, prava i obveze imaju domaći i strani ulagači. Ulagači za svoje projekte ulaganja mogu koristiti bespovratne novčane potpore i porezne olakšice te u nastavku kroz pitanja i odgovore navodimo kratak pregled mogućih poticajnih mjera za investicijske projekte.

Za koje se investicijske projekte mogu dobiti poticaji?

Poticajne mjere se odnose na investicijske projekte u:

 • proizvodno-prerađivačkim aktivnostima,
 • razvojno-inovacijskim aktivnostima,
 • aktivnostima poslovne podrške i
 • aktivnostima usluga visoke dodane vrijednosti.

Potpore uključuju:

 1. porezne potpore za mikro poduzetnike,
 2. porezne potpore za male, srednje i velike poduzetnike,
 3. potpore za opravdane troškove novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja,
 4. potpore za opravdane troškove usavršavanja povezanih s projektom ulaganja,
 5. potpore za:
  1. razvojno-inovacijske aktivnosti
  2. aktivnosti poslovne podrške i
  3. aktivnosti usluga visoke dodane vrijednosti;
 6. potpore za kapitalne troškove projekta ulaganja,
 7. potpore za radno intenzivne projekte ulaganja,
 8. potpore za projekte ulaganja kroz gospodarsko aktiviranje neaktivne imovine u vlasništvu Republike Hrvatske.

Tko može aplicirati za poticaje?

Poticajne mjere mogu koristiti poduzetnici registrirani u Republici Hrvatskoj koji izvrše
ulaganje u dugotrajnu imovinu u minimalnom iznosu od:

 • 50.000 € i uz otvaranje najmanje 3 nova radna mjesta – uvjet za mikro poduzetnike;
 • 150.000 € i uz otvaranje najmanje 5 novih radnih mjesta – uvjet za male, srednje i velike poduzetnike;
 • 50.000 € i uz uvjet otvaranja najmanje 10 novih radnih mjesta za centre za razvoj informacijsko – komunikacijskih sustava i softvera.

U nastavku je dana klasifikacija poduzetnika sukladno Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. uz napomenu da kod klasifikacije poduzetnika treba uzeti u obzir i s poduzetnikom povezana i partnerska društva.

Kategorija poduzetnikaBroj zaposlenihGodišnji prihodUkupna aktiva
Veliki≥ 250> 50 milijuna €> 43 milijuna €
Srednji< 250≤ 50 milijuna €≤ 43 milijuna €
Mali< 50≤ 10 milijuna €≤ 10 milijuna €
Mikro< 10≤ 2 milijuna €≤ 2 milijuna €

Što ulazi u opravdane troškove investicije te koji su ostali uvjeti?

Opravdani troškovi investicije su:

 • materijalna (vrijednost nekretnina/zgrada i opreme/strojeva) te nematerijalna imovina (prava na patente, licence, know-how), ili
 • 2 godine bruto plaće.

Potpora za početnu investiciju se izračunava kao postotak vrijednosti investicije, a koja se utvrđuje na temelju opravdanih troškova investicije.

Minimalno razdoblje očuvanja investicije i otvorenih novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem je 5 godina za velike poduzetnike, a 3 godine za male i srednje poduzetnike, no pri tome ne može biti kraće od razdoblja korištenja poticajnih mjera.

Koje su olakšice poduzetniku za investiciju kroz porezni poticaj?

Porezne potpore ovise o iznosu investicije, broju novozaposlenih, a odnose se na umanjenje stope poreza na dobit kroz određeno razdoblje, a sve kako je prikazano u nastavku.

Iznos investicije (€ mil.) Broj novozaposlenih Razdoblje očuvanja novih radnih mjesta (godine) Umanjenje stope poreza na dobit Razdoblje (godine)
0,15 -1 mil. EUR (0,05-1 za mikro i za centre
za razvoj informacijsko-komunikacijskih sustava i softvera)
5 (3 za mikro, 10 za centre
za razvoj informacijsko-komunikacijskih sustava i softvera)
3 (SME), 5 (veliki) 50% 10 (5 za mikro)
1-3 mil. EUR 10 3 (SME), 5 (veliki) 75% 10
>3 mil. EUR 15 3 (SME), 5 (veliki) 100% 10

Koji su poticaji za otvaranje novih radnih mjesta povezanih s investicijskim projektom?

Korisniku potpore koji osigura otvaranje novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja u županijama ovisno o registriranoj stopi nezaposlenosti, prema podacima Državnog zavoda za statistiku za proteklu godinu, odobravaju se bespovratna novčana potpora za opravdane troškove otvaranja novih radnih mjesta u određenom postotku prihvatljivih troškova za otvaranje novog radnog mjesta, kao što je prikazano u nastavku.

Stopa nezaposlenosti po županijama Poticajne mjere za opravdane troškove otvaranja novih radnih mjesta* Poticajne mjere za razvojno inovacijske aktivnosti Poticajne mjere za aktivnosti poslovne podrške i aktivnosti usluga visoke dodane vrijednosti
<10% 10% (max. 3,000 €) za zapošljavanje grupa osoba propisanih člankom 9. stavkom 3. Uredbe o poticanju ulaganja* +50% (1,500 €) +25% (750 €)
4% (max. 1,200 €) za zapošljavanje ostalih osoba +50% (600 €) +25% (300 €)
10-20% 20% (max. 6,000 €) za zapošljavanje grupa osoba propisanih člankom 9. stavkom 3. Uredbe o poticanju ulaganja* +50% (3,000 €) +25% (1,500 €)
8% (max. 2,400 €) za zapošljavanje ostalih osoba +50% (1,200 €) +25% (600 €)
>20% do 30% (max. 9,000 €) za zapošljavanje grupa osoba propisanih člankom 9. stavkom 3. Uredbe o poticanju ulaganja* +50% (4,500 €) +25% (2,250 €)
12% (max. 3,600 €)  za zapošljavanje ostalih osoba +50 % (1,800 €) +25% (900 €)

* za osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 6 mjeseci, bez obzira na radni staž i razinu obrazovanja, osobe starije od 50 godina prijavljene u evidenciju nezaposlenih i osobe bez radnog staža prijavljene u evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Za zapošljavanje drugih kategorija radnika odobrit će se 40% iznosa potpore (Uredba o poticanju ulaganja, NN 31/16, 2/19).

Za koje investicije se može reći da su razvojno-inovacijske?

Razvojno inovacijske aktivnosti su one koje utječu na razvoj novih i znatno unapređenje postojećih proizvoda, proizvodnih serija i procesa te proizvodnih tehnologija.

 Za investicije u tehnološke razvojno-inovacijske aktivnosti, odobrit će se bespovratna novčana potpora za kupnju opreme/strojeva u visini do 20% stvarnih opravdanih troškova kupnje opreme/strojeva, a u maksimalnom iznosu protuvrijednosti kuna do 0,5 milijuna eura, uz uvjet da kupljena oprema/strojevi mora biti visoke tehnologije.

Koji su opravdani troškovi u svrhu usavršavanja za nova radna mjesta povezanih s investicijskim ciklusom?

Korisniku potpore odobrit će se bespovratna novčana potpora za usavršavanje radnika na novim radnim mjestima povezanim s projektom ulaganja. Potpore se ne dodjeljuju za usavršavanje koje poduzetnici provode radi osiguravanja sukladnosti s obveznim nacionalnim normama o usavršavanju. Bespovratna novčana potpora za troškove usavršavanja povezanih s projektom ulaganja dodjeljuju se sukladno pravilima o državnim potporama za usavršavanje.

Potpora ne može prelaziti maksimalne intenzitete kako slijedi:

do 50% prihvatljivih troškova usavršavanja + 10% za usavršavanje radnika s invaliditetom* +10% ako se potpora dodjeljuje srednjem poduzetniku* +20% ako se potpora dodjeljuje malom i mikro poduzetniku*

*ne smiju premašiti 70% prihvatljivih troškova usavršavanja, niti 50% visine bespovratne novčane potpore za otvaranje novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem

Prihvatljivi troškovi usavršavanja su:

 • troškovi predavača, za sate tijekom kojih su predavači sudjelovali u usavršavanju;
 • troškovi poslovanja povezani s predavačima i polaznicima, koji su izravno povezani s projektom usavršavanja, poput putnih troškova, troškova materijala i potrošne robe izravno povezanih s projektom,
 • amortizacija alata i opreme, ako se koriste isključivo za projekt usavršavanja;
 • troškovi savjetodavnih usluga povezanih s projektom usavršavanja; troškovi osoblja polaznika usavršavanja i opći neizravni troškovi (administrativni troškovi, najam, režijski troškovi) za sate koje polaznici usavršavanja provedu u usavršavanju. Troškovi smještaja su isključeni.

Potpore se ne dodjeljuju za usavršavanje koje poduzetnici provode radi osiguravanja sukladnosti s obveznim nacionalnim normama o usavršavanju.

U slučajevima gdje potpora uključuje oba oblika usavršavanja; posebno i opće, odnosno u slučajevima gdje se ne može razdvojiti poseban i opći karakter usavršavanja, primjenjivat će se obračun maksimalnog intenziteta za posebno usavršavanje.

Tko može aplicirati na poticajne mjere za kapitalne investicijske projekte? 

Svi oni čiji je investicijski projekt za kojeg se odobravaju poticajne mjere za kapitalne troškove investicijskog projekta predstavlja investiciju u dugotrajnu imovinu nositelja poticajnih mjera u iznosu od najmanje 5 milijuna EUR protuvrijednosti kuna uz uvjet otvaranja najmanje 50 novih radnih mjesta povezanih s investicijskim projektom, i to unutar razdoblja od tri godine nakon početka investicije.

Koji su uvjeti za poticajne mjere za kapitalne troškove investicijskog projekta?

Uvjeti za ostvarivanje prava na poticajne mjere za kapitalne troškove investicijskog projekta su investicija u dugotrajnu imovinu u iznosu od najmanje 5 milijuna eura uz uvjet otvaranja najmanje 50 novih radnih mjesta.

Županijska stopa nezaposlenosti Poticaji za kapitalne troškove
10-20% Bespovratna novčana potpora u iznosu od 10% opravdanih troškova investicije za: troškove izgradnje nove tvornice, industrijskog postrojenja ili turističkog objekta, troškove kupnje novih strojeva, odnosno proizvodne opreme, (u maksimalnom iznosu 0,5 milijuna EUR, uz uvjet da udio ulaganja u strojevima/opremi iznosi minimalno 40% od ukupne vrijednosti investicije, a minimalno 50% od kupljenih strojeva/opreme mora biti oprema visoke tehnologije)
>20% Bespovratna novčana potpora u iznosu od 20% opravdanih troškova investicije za: troškove izgradnje nove tvornice, industrijskog postrojenja ili turističkog objekta, troškove kupnje novih strojeva, odnosno proizvodne opreme, (u maksimalnom iznosu 1 milijun EUR, uz uvjet da udio ulaganja u strojevima/opremi iznosi minimalno 40% od ukupne vrijednosti investicije, a minimalno 50% od kupljenih strojeva/opreme mora biti oprema visoke tehnologije)

Kad se odobravaju poticajne mjere za radno intenzivne investicijske projekte?

Kad investicijski projekt za kojeg se odobravaju poticajne mjere za radno intenzivne investicijske projekte predstavlja investiciju u dugotrajnu imovinu nositelja poticajnih mjera koja omogućuje otvaranja najmanje 100 novih radnih mjesta povezanih s investicijskim projektom i to unutar razdoblja od tri godine nakon početka investicije.

Broj novootvorenih radnih mjesta Povećanje potpore za otvaranje novih radnih mjesta
100 i više 25%
300 i više 50%
500 i više 100%

Kakve su to potpore za projekte ulaganja kroz gospodarsko aktiviranje neaktivne imovine u vlasništvu Republike Hrvatske?

Projekt ulaganja za koji se odobrava potpora za gospodarsko aktiviranje neaktivne imovine u vlasništvu Republike Hrvatske predstavlja ulaganje u dugotrajnu imovinu korisnika potpore u iznosu protuvrijednosti kuna najmanje 3.000.000 eura, uz uvjet popunjavanja najmanje 15 novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja, i to unutar razdoblja od tri godine od početka ulaganja.

Neaktivnu imovinu čini zemljište i/ili građevine u vlasništvu Republike Hrvatske kojim upravlja Ministarstvo državne imovine, a koja nije u funkciji i na kojoj se ne obavljaju nikakve gospodarske aktivnosti.

IZNOS INVESTICIJE (€  MIL.) BROJ NOVOZAPOSLENIH OBVEZNO INVESTIRANJE U NEAKTIVNU IMOVINU POTPORA POSTUPAK DOBIVANJA ZAKUPA
3 mil. EUR 15 povećanje vrijednosti neaktivne imovine za 50% unutar 3 godine od davanja imovine u zakup u odnosu na procijenjenu vrijednost imovine u trenutku davanja u zakup besplatan zakup neaktivne imovine do 10 godina* od početka ulaganja za ulaganje u JLS nižeg indeksa razvijenosti (I.-IV.) – bez dodatnih uvjeta
za ulaganje u JLS višeg indeksa razvijenosti (V.-VIII.) – nakon tri kruga javnog natječaja za prodaju imovine

*nakon isteka zakupa ili dostizanja maksimalnog intenziteta potpore, korisnik potpore može s Ministarstvom državne imovine sklopiti Ugovor o kupnji te imovine

Kako aplicirati za korištenje poticajnih mjera?

Prema proceduri prijave za korištenje poticajnih mjera temeljem Zakona o poticanju ulaganja (NN 102/15, 25/18, 114/18) poduzetnik koje želi steći status nositelja poticajnih mjera dužan je podnijeti Prijavu za korištenje poticajnih mjera u obliku propisanih obrazaca Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta koji su dostupni na sljedećem linku:

https://www.mingo.hr/page/kategorija/investicije

Ukoliko Vas interesira više o ovoj temi, slobodno se obratite na:

KOPUN Group

Trg žrtava fašizma 14

10 000 Zagreb

[email protected] telefon: + 385 1 46 10 294, 46 10 295, 46 10 296