Baza znanja

Što sve moramo znati o poslovanju putem web-shopovova u Republici Hrvatskoj?

Objavio 12. Ožujak 2021.Nema komentara

Uvod

Iako do prije godinu dana ne pretjerano interesantna tema, od početka ograničenja poslovnih aktivnosti uslijed COVID-19 pandemije, interes za internet trgovinom značajno je porastao. Prema podacima Sjedinjenih Američkih Država tijekom razdoblja od svega dva mjeseca, a uslijed zatvaranja većine maloprodajnih trgovina, udio internet trgovine porastao je sa gotovo 12% u strukturi ukupne trgovine na 16%.

Mjere socijalnog distanciranja ostavljaju traga i na dugoročne promjene navika kupaca, te je neminovno da će udio internet trgovine biti veći nego prije početka COVID pandemije u ožujku 2020. godine. Trenutačne projekcije navika potrošača iz SAD-a upućuju da bi do 2023. godine čak 91% ukupne populacije kupovalo putem interneta. Stoga, otvaranje internet trgovine tijekom ovog pandemijskog razdoblja svakako je ključno i za kratkoročno ali i za dugoročno strateško ostvarenje ciljeva poslovanja.

Zakonski preduvjeti za otvaranje internet trgovine

Prodaja putem internet trgovine predstavlja oblik prodaje na daljinu gdje se roba i usluge nude potencijalnim kupcima putem sredstava za daljinsku komunikaciju, a roba se kupcu dostavlja izravno od strane prodavatelja ili putem posrednika (pošte ili na drugi način). Prodaja na daljinu predstavlja oblik maloprodaje potrošačima za osobnu uporabu ili uporabu u kućanstvu te profesionalnim korisnicima ako za tu prodaju nije potrebno ispunjavanje minimalnih tehničkih uvjeta i drugih uvjeta propisanih posebnim propisima (npr. skladištenje kemikalija).

Pri tome je ključno da poduzetnik koji posluje putem internet trgovine registrira svoju djelatnost u Trgovačkom sudu pod šifrom 47.91 – Trgovina na malo preko pošte ili Interneta.

Zakonodavni okvir poslovanja internet trgovina reguliran je sljedećim propisima:

 • Zakona o trgovini (Nar. nov., br. 87/08. – 32/20.)
 • Zakona o PDV-u (Nar. nov., br. 73/13. – 138/20.)
 • Zakon o elektroničkoj trgovini (Nar. nov., br. 173/03. – 32/19.)
 • Zakon o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 111/93. – 40/19.)
 • Zakon o računovodstvu (Nar. nov., br. 78/15. – 47/20.)
 • Zakon o zaštiti potrošača (Nar. nov., br. 41/14. – 14/19.)
 • Pravilnik o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica (Nar. nov., br. 66/09. – 108/14)
 • Pravilnik o klasifikaciji prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo (Nar. nov., br. 39/09. i 46/15.)
 • Pravilnik o načinu isticanja maloprodajne cijene i cijene za jedinicu mjere proizvoda i usluga, (Nar. nov., br. 66/14. i 16/15)
 • Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Nar. nov., br. 133/12. – 138/20.)
 • Pravilnik o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Nar. nov., br. 146/12. – 1/21.)
 • Opći porezni zakon (Nar. nov., br. 115/06 – 42/20.)
 • Zakon o obveznim odnosima (Nar. nov., br. 35/05. – 29/18.)
 • Zakon o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova (Nar. nov., br. 121/16. i 32/19.)
 • Zakon o elektroničkim komunikacijama (Nar. nov., br. 73/08. – 72/17.)
 • Zakon o provedbi uredbe (EU) br. 910/2014. od 23.7.2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ (Nar. nov., br. 62/17.)
 • Uredba Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka

Informacije koje moraju biti istaknute na web-shopu

U sklopu web-shopa neophodno je istaknuti sljedeće informacije:

 • podatke o davatelju usluge informacijskog društva (naziv tvrtke, sjedište, kontakt adresa – e-mail, porezni broj, broj javnog registra, naziv banke i broj računa, temeljni kapital / broj izdanih dionica, prezime i najmanje jedno ime članova Uprave, pojedinosti o nadležnom tijelu u slučaju da djelatnost podliježe službenom nadzoru);
 • podatke o cijenama (uz naznaku da li je uključen PDV, troškovi dostave i sl.);
 • predugovorne informacije kao primjerice opći uvjeti poslovanja, obavijest da se radi o narudžbi koja uključuje obvezu plaćanja, podaci o ograničenjima u dostavi, te sredstvima plaćanja koji su prihvatljivi;
 • GDPR podaci, koji uključuju suglasnosti za cookies-e, pravilna o privatnosti i privola koja sadrži sve elemente potrebne za valjanost privole.

Prodajne cijene robe koje se prikazuju kod internetske prodaje moraju biti jasno i nedvosmisleno objavljene, a posebno se mora naznačiti jesu li u prikazane cijene uključeni troškovi dostave, manipulativni troškovi ili drugi troškovi koji na bilo koji način utječu na prikazanu cijenu. Dakle, dostava može biti besplatna, te uključena u vrijednost robe ili se naplaćuje od strane krajnjeg kupca. Bez obzira da li se naplaćuje ili je besplatna, ključno je da vrijednost mora biti iskazana.

Budući da je internet trgovina u pravilu usmjerena na krajnje potrošače (odnosno oblik maloprodaje) u pravilu na web-stranicama su iskazane cijene sa uključenim PDV-om (kao što je definirano odredbama čl. 7. Zakona o zaštiti potrošača).

Bitno je poštovati i odredbe čl. 64. st. 1. Zakona o trgovini vezano uz nepošteno trgovanje, koje podrazumijeva prodaju robe s oznakama / podacima / izgledom koji stvaraju ili bi mogli stvoriti zabunu glede izvora, načina proizvodnje, količine, kakvoće ili drugih osobina robe.

Prilikom narudžbe kod internet prodaje sklapa se i ugovor, koji se sklapa u trenutku kada trgovac primi elektroničku poruku koja sadržava izjavu kupca da prihvaća ponudu (čl. 15. Zakona o elektroničkoj trgovini).

Prilikom sklapanja ugovora putem interneta, kupcu je neophodno osigurati sljedeće informacije o:

 1. glavnim obilježjima robe ili usluge, u mjeri u kojoj je to prikladno s obzirom na robu ili uslugu te medij koji se koristi za prijenos obavijesti
 2. svojem nazivu i sjedištu, telefonskom broju te, ako postoji, adresi elektroničke pošte
 3. nazivu i sjedištu trgovca u čije ime i/ili za čiji račun nastupa (ako je primjenjivo)
 4. zemljopisnoj adresi mjesta svojeg poslovanja, odnosno zemljopisnoj adresi mjesta poslovanja trgovca u čije ime i/ili za čiji račun on nastupa, a na koju potrošač može nasloviti svoje pritužbe
 5. maloprodajnoj cijeni robe ili usluge, a ako priroda robe ili usluge ne omogućava da cijena bude izračunata unaprijed, o načinu izračuna cijene te, ako je primjenjivo, ostalim troškovima prijevoza, dostave ili poštanskih usluga, odnosno o tome da ti troškovi mogu biti naplaćeni, ako ne mogu biti razumno izračunati unaprijed
 6. troškovima uporabe sredstava daljinske komunikacije u svrhu sklapanja ugovora, ako se ti troškovi ne zaračunavaju po osnovnoj tarifi
 7. uvjetima plaćanja, uvjetima isporuke robe ili pružanja usluge, vremenu isporuke robe ili pružanja usluge te, ako postoji, načinu rješavanja potrošačkih pritužbi od strane trgovca
 8. uvjetima, rokovima i postupku izvršavanja prava na jednostrani raskid ugovora kao i o obrascu za jednostrani raskid ugovora
 9. tome da je potrošač dužan snositi troškove vraćanja robe u slučaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, odnosno, o troškovima vraćanja robe, u slučaju da kod ugovora sklopljenih na daljinu roba zbog svoje prirode ne može biti vraćena poštom na uobičajen način
 10. tome da će, u slučaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora nakon što je postavio zahtjev za izvršenjem ugovorene usluge ili isporuke vode, plina, električne ili toplinske energije da isporuka započne prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora, potrošač biti dužan platiti trgovcu razumni dio cijene
 11. tome da se potrošač ne može koristiti pravom na jednostrani raskid ugovora u slučajevima u kojima je temeljem Zakona o zaštiti potrošača to pravo isključeno, odnosno o pretpostavkama pod kojima potrošač gubi pravo na jednostrani raskid ugovora
 12. postojanju odgovornosti za materijalne nedostatke
 13. uslugama ili pomoći koji se potrošaču nude nakon prodaje te uvjetima korištenja tih usluga ili pomoći, ako ih trgovac pruža, kao i o eventualnim jamstvima koja su izdana uz robu ili uslugu
 14. postojanju odgovarajućih pravila postupanja trgovca
 15. trajanju ugovora, ako je ugovor sklopljen na određeno vrijeme, odnosno uvjetima otkaza ili raskida ugovora koji je sklopljen na neodređeno vrijeme, odnosno koji se automatski produžuje
 16. minimalnom roku u kojem je potrošač vezan ugovorom, ako postoji
 17. pologu ili drugom financijskom osiguranju koje je potrošač na zahtjev trgovca dužan platiti ili pribaviti, kao i o uvjetima plaćanja toga pologa, odnosno uvjetima pribavljanja drugog financijskog osiguranja
 18. ako je primjenjivo, funkcionalnosti digitalnog sadržaja, uključujući potrebnim mjerama tehničke zaštite tih sadržaja
 19. ako je primjenjivo, interoperabilnosti digitalnog sadržaja s računalnom ili programskom opremom za koju trgovac zna ili bi morao znati
 20. mehanizmima izvansudskog rješavanja sporova, odnosno o sustavima za obeštećenje, te načinu kako ih potrošač može koristiti.

Minimalni tehnički uvjeti za prodaju robe putem interneta

Za robu koja se prodaje putem interneta krajnjim kupcima prodavatelj je dužan osigurati prostor koji zadovoljava sljedeće kriterije (propisane odredbama Pravilnika o minimalnim tehničkim uvjetima):

Opis:Zahtjevi:Napomene:
Trgovci koji bez skladištenja izravno od dobavljača dostavljaju robu krajnjem kupcu– nema posebnih uvjeta za ovakav način poslovanja
Trgovci koji nemaju maloprodajne prodavaonice, ali prodaju isključivo na daljinu putem interneta krajnjim kupcima– minimalno skladište veličine 6 m2
– na vanjskoj strani skladišta na vidljivom mjestu mora biti natpis na kojem se navodi tvrtka, sjedište i naziv trgovca
– ukoliko se prodaje hrana (za ljude i životinje), neophodno je poštivanje i posebnih propisa o hrani
Neophodno je ishoditi rješenje o ispunjavanju minimalnih tehničkih i drugih uvjeta od nadležnoga upravnog tijela županije odnosno Grada Zagreba (ukoliko isto već posjeduju zbog postojeće maloprodaje, novo rješenje ne mora se ishoditi)
Trgovci koji na daljinu putem interneta prodaju profesionalnim korisnicima (veleprodaja)– minimalno skladište veličine 25 m2Neophodno je ishoditi rješenje o ispunjavanju minimalnih tehničkih i drugih uvjeta od nadležnoga upravnog tijela županije odnosno Grada Zagreba (ukoliko isto već posjeduju zbog postojeće veleprodaje, novo rješenje ne mora se ishoditi)

Potrebne evidencije

Odredbama Zakona o trgovini propisano je da u prodajnom objektu u slučaju nadzora moraju biti osigurani sljedeće isprave o robi:

 • ime ili naziv dobavljača
 • broj i nadnevak isprave o zaduženju / razduženju robe
 • naziv, mjerna jedinica i količina robe
 • prodajna cijena robe
 • promjena prodajne cijene robe
 • zaduženje za vlastitu robu

Plaćanje robe

Način plaćanja robe u pravilu se u praksi organizira:

 • uplatom na transakcijski račun prodavatelja;
 • plaćanje putem kartice u trenutku narudžbe;
 • gotovinska uplata prilikom preuzimanja (u pravilu pouzećem).

Bez obzira na način naplate, svaki obveznik Zakona o fiskalizaciji mora izraditi interni akt kojim definira provođenje fiskalizacije. Internim se aktom treba definirati:

 • poslovni prostor,
 • oznake naplatnih uređaja,
 • pravila slijednosti numeričkih brojeva računa
 • označavanje operatera na naplatnom uređaju
 • način numeriranja računa

Prilikom prijave podataka u sustavu Porezne uprave o radnom vremenu za internet trgovinu trebalo bi navesti radno vrijeme od 0-24 sata. Kao adresa internet trgovine navodi se adresa sjedišta obveznika fiskalizacije.

Prilikom dostave robe neophodno je krajnjem potrošaču dostaviti i izlazni račun.
Elementi izlaznog računa temeljem zakonodavnog okvira u Republici Hrvatskoj jesu sljedeći:

 1. broj i datum izdavanja računa;
 2. ime i prezime (naziv), OIB poduzetnika koji je isporučio dobra ili obavio usluge, odnosno adresu prebivališta ili uobičajenog boravišta vlasnika odnosno nositelja zajedničke djelatnosti;
 3. PDV identifikacijski broj poreznog obveznika koji je isporučio dobra ili obavio usluge (prodavatelja);
 4. naznaku mjesta gdje je isporuka dobara ili usluga obavljena (broj prodajnog mjesta, poslovnog prostora, prodavaonice, naziv radnje, poslovne jedinice i sl.);
 5. količinu i uobičajeni trgovački naziv isporučenih dobara, te vrstu i količinu obavljenih usluga;
 6. ukupni iznos naknade i poreza razvrstanih po poreznoj stopi;
 7. vrijeme izdavanja računa (sat i minuta);
 8. oznaku operatera (osobe) na naplatnom uređaju;
 9. oznaku načina plaćanja računa – novčanice, kartica, ček, transakcijski račun i ostalo;
 10. jedinstveni identifikator računa (JIR) i
 11. zaštitni kod izdavatelja obveznika fiskalizacije (ZKI)

Skrećemo pažnju da su JIR i ZKI brojevi (iz odredbi vezanih uz fiskalizaciju) neophodno evidentirati ukoliko se račun plaća putem kartice ili gotovine. Pri tome naplata putem servisa PayPall, kao i naplata putem pouzeća ne podliježe fiskalizaciji. Odnosno;

Vrsta naplate:Fiskalizacija:
Naplata pouzećem prilikom dostaveNe podliježe fiskalizaciji (JIR i ZIK nije potrebno iskazati)
Naplata putem kartice (izuzev PayPall)Podliježe fiskalizaciji – u trenutku ispostavljanja računa potrebno je fiskalizirati dokument
Naplata pouzećem prilikom dostaveNe podliježe fiskalizaciji (JIR i ZIK nije potrebno iskazati)

Od 01.01.2021. godine obvezni dio računa je i QR kod u slučaju računa koji se fiskaliziraju. QR kod minimalno treba sadržavati zapis sljedećih podataka:

 1. URL adresa do web-stranice Porezne uprave za provjeru računa
 2. JIR ili zaštitni kod obveznika fiskalizacije
 3. datum i vrijeme izdavanja računa
 4. ukupnu svotu računa

QR kod mora biti minimalno veličine 2×2 cm, pri čemu prazan prostor sa svih strana QR kod mora biti minimalno 2 mm, te usklađen sa standardom ISO /IEC 15415.

Počevši od 01. travnja 2020. godine postoji obveza i fiskalizacije popratnih dokumenata – npr. narudžbu koju je ispostavio kada je isporuka robe započela ili je bilo sasvim izvjesno da će doći do isporuke. Prateći dokumenti na koje se odnose odredbe Zakona o fiskalizaciji jesu ponude, narudžbe, predračuni i slično koji se ispostavljaju prije izdavanja računa – ali samo ako se pod načinom plaćanja navodi gotovina ili kreditna kartica. Odnosno, ukoliko postoji obveza fiskalizacije izlaznog računa, tada postoji obveza fiskalizacije i popratnog dokumenta.

Ovaj dokument mora imati sljedeće elemente:

 1. OIB obveznika fiskalizacije
 2. broj pratećeg dokumenta (koji se sastoji od 3 djela – numerički broj pratećeg dokumenta, oznaku poslovnog prostora i oznaku naplatnog uređaja)
 3. datum i vrijeme izdavanja
 4. JIR i ZIK
 5. ukupan iznos iskazan na pratećem dokumentu
 6. napomenu “Ovo nije fiskalizirani račun“.

Zaključno, ukoliko na web-shopu kupac odabere proizvod, stavi ga u košaricu i plati karticom, tada postoji izvjesnost o isporuci proizvoda. Ukoliko u tom momentu se ispostavlja ponuda ili potvrda ponude, tada ovaj dokument podliježe obvezi fiskalizacije uz napomenu „Ovo nije fiskalizirani račun“. Finalni se račun u tom slučaju ispostavlja u trenutku pakiranja i isporuke robe, te dostavlja krajnjem kupcu zajedno sa robom.

Povrat robe

Kupac ima pravo, bez navođenja razloga, otkazati svoju narudžbu u roku od 14 radnih dana od zaprimanja narudžbe, te ima pravo vratiti proizvod. Pri tome prodavatelj je dužan vratiti novac u roku od najkasnije 14 dana od dana kada je zaprimio obavijest o odluci kupca o jednostranom raskidu ugovora. Za te potrebe, trgovac je u obvezi osigurati obrazac za jednostrani raskid ugovor ili alternativno kupac može napisati izjavu u kojoj navodi da nedvosmisleno raskida ugovor.

Preporuka je da se u općim uvjetima definira da li kupac snosi troškove povrata robe ili ne, budući da u slučaju da navedeno nije nigdje propisano, trgovac je u obvezi snositi ove troškove.

U slučaju da trgovac nije obavijestio kupce o pravu na jednostrani raskid ugovora, pravo prestaje tek po isteku od 12 mjeseci od isteka roka za raskid.

Ovo pravo na povrat ne može se koristiti u određenim slučajevima, kao što je primjerice situacija robe izrađene točno po specifikaciji kupca, lako pokvarljivoj robi, te robi koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje ako je bila otpečaćena nakon dostave ili audio snimkama / videosnimkama otpečaćenim nakon isporuke.

Isporuke u drugoj državi članici EU-a

Kada hrvatski porezni obveznici isporučuju dobra na daljinu kupcima građanina ili drugim osobama koje nisu porezni obveznici (iz RH u EU), u obvezi su utvrditi da li moraju obračunati PDV zemlje članice u koju se isporuka odvija. Počevši od 01.07.2021. godine značajno se pojednostavljuje ovaj proces putem sustava One Stop Shop, koji podrazumijeva da se na isporuke mora obračunati PDV zemlje članice u koju se roba isporučuje građanima ili drugim osobama koji nisu porezni obveznici, ali ovo ne zahtijeva registraciju u svakoj zemlji članici. Izuzetak su mali poduzetnici, koji na godišnjoj osnovi nemaju isporuke veće od 77.000 HRK (bez PDV-a), te u tom slučaju ovakvi poduzetnici obračunavaju hrvatski PDV bez obzira odakle su kupci.

Svi ostali poduzetnici biti će u obvezi obračunati PDV zemlje članice u koju isporučuju robu, te će za navedeno biti dostatno samo registrirati se pri Poreznoj upravi u Republici Hrvatskoj. Po proteku svakog mjeseca, uz hrvatsku PDV prijavu dostavljati će se i pregledi obračunatih PDV-ova po pojedinim zemljama članicama EU. Zaduženje i plaćanje PDV-a za svaku pojedinu zemlju EU biti će na račun hrvatske Porezne uprave, koja ova sredstva dalje preusmjerava (nakon međusobnih kompenzacija) u porezne uprave drugih zemalja članica.

Na ovaj način značajno je pojednostavljen sustav poslovanja web-shopova na teritoriju Europske unije, te će vjerojatno doprinijeti većoj razmjeni unutar EU.

Pojedine zemlje članice najavile su zasebne prijave poduzetnika prije početka prodaje na teritoriju pojedinih zemalja, zbog čega je potrebno prvo provjeriti da li postoje posebne odredbe vezane uz prethodnu prijavu, te odredbe koje se odnose na izgled izlaznog računa ispostavljanog u pojedinoj zemlji članici.

Za sva ostala pitanja naš tim u KOPUN Group dostupan je:
[email protected]
www.kopun.hr