Baza znanja

Porezni i računovodstveni aspekti inventurnih viškova i manjkova

Objavio 29. Prosinac 2022.Nema komentara

Nakon provedene inventure, utvrđene razlike po inventuri u odnosu na knjigovodstvene iznose predstavljaju inventurne razlike. Utvrđeni manjkovi predstavljaju rashode tekućeg razdoblja, dok utvrđeni viškovi predstavljaju prihode tekućeg razdoblja.

Nemojte zaboraviti! Prije utvrđivanja inventurnih viškova i manjkova svakako provjerite da li je došlo do zamjena određenih inventarnih brojeva. Na ovaj način ćete adekvatnije iskazati eventualne razlike, te smanjiti iskazani iznos viškova i manjkova. Visoki iznosi viškova i manjkova, u pravilu upućuju na neprovođenje zamjena utvrđenih putem inventure.

Sa poreznog aspekta, dok su inventurni viškovi uvijek oporezivi porezom na dobit, porezni tretman inventurnih manjkova je vezan uz visinu iskazanog manjka. Pri tome manjkovi bi se trebali razdvojiti na:

  1. kalo, rastep, lom i kvar 
  2. manjkovi nastali djelovanjem više sile, kao primjerice poplave (elementarne nepogode) i provalne krađe;
  3. tehnološki manjkovi nastali tijekom proizvodnog ciklusa, a temeljem utvrđenim internim normativima;
  4. manjkovi zbog proteka roka trajanja.

Svi prethodno navedeni  manjkovi, ukoliko su u skladu sa internim / eksternim pravilima (npr. odluke o visini kalo, rastepa, loma i kvara definirani odlukama HGK, odluka o tehnološkom manjku do visine utvrđene internim normativima, manjkovi uslijed djelovanja više sile na bazi očevidnika ovlaštene osobe) sa aspekta Zakona o porezu na dodanu vrijednost ne zahtjevaju obračun PDV-a, te se smatraju porezno priznatim rashodom sa aspekta Zakona o porezu na dobit

Na iznos manjkova koji prelaze prethodno navedena interna / eksterna pravila, mora se obračunati PDV, te uvećati osnovica poreza na dobit. 

Rekapitulacija pregleda poreznog tretmana manjkova dana je u nastavku:

Opis manjka I:Opis manjka II:Obračun PDVPorez na dobit
Kalo, rastep, lom  i kvardo visine propisane odlukom HGKNePorezno priznati rashod
iznad visine propisane odlukom HGKDaPorezno nepriznati rashod
Manjak nastao djelovanjem više siledo visine utvrđene očevidnikom ovlaštene osobeNePorezno priznati rashod
iznad visine utvrđene očevidnikom ovlaštene osobeDaPorezno nepriznati rashod
Tehnološki manjakdo visine utvrđene normativimaNePorezno priznati rashod
iznad visine utvrđene normativimaDaPorezno nepriznati rashod
Manjak zbog proteka roka trajanjanabava unutar 3 mjeseca prije isteka roka trajanjaDaPorezno nepriznati rashod
nabava izvan roka od 3 mjeseca prije isteka roka trajanjaNePorezno priznati rashod
Manjak na teret odgovorne osobe (terećenje / plaća u naravi / izuzimanje člana Uprave / isplata dobitka vlasnika)DaPorezno priznati rashod

Osnovica za obračun PDV-a i PD-a kod ovih manjkova utvrđuje se u visini nabavne cijene tih ili sličnih dobara, a ako je je ta cijena nepoznata, visina troškova utvrđenih u trenutku isporuke.

Podsjećamo! S obzirom na to da se manjak dobara utvrđuje popisom koji se provodi sa stanjem 31. prosinca, u prosincu nastaje i obveza obračuna PDV-a.

Dostavljamo i prijedlog Odluke o utvrđenim viškovima / manjkovima po provedenim inventurnim postupcima.