Baza znanja

Obveza usklađenja temeljnog kapitala s uvođenjem eura

Objavio 5. Siječanj 2023.Lipanj 7th, 2023Nema komentara

U Narodnim novinama 114/22 objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima. Radi se o promjenama isključivo vezanih uz uvođenje eura kao službene valute RH od 01.01.2023.

Izmjene se stoga odnose na one odredbe kojima su visina temeljnog kapitala u društvima kapitala (d.d. i d.o.o.), kao i nominalni iznosi dionica odnosno poslovnih udjela bili izraženi u kunama, te prijelazni odredbe kojima se uređuje rok i način usklađivanja temeljnog kapitala i iznosa dionica/poslovnih udjela za već postojeća društva kako bi se postojeći iznosi u kunama pretvorili u eure.

Izmjenama Zakona izmijenjene su i odredbe o iznosu prekršajnih kazni u novoj službenoj valuti.

Zakon stupa na snagu danom uvođenja eura kao službene valute u RH.

Nove vrijednosti utvrđene su u eurima kako slijedi:

 knEUR
Temeljni kapital DD200.000,0025.000,00
Dionica/Udjel10,001,00
Temeljni kapital d.o.o.20.000,002.500,00
Najniža vrijednost udjela200,0010,00
Temeljni kapital j.d.o.o.10,001,00
Najniža vrijednost udjela1,001,00
Prekršajna kazna za društvo50.000,006.630,00
Prekršajna kazna za odg. Osobe7.000,00920,00

Iz prikazanog je vidljivo da je nova propisana minimalna visina temeljnog kapitala, kao i dionica odnosno udjela niža u odnosu na dosadašnju kada bi se izrazila u eurima.

Stoga već postojeća društva svoj će kapital trebat samo nominalno uskladiti s eurima, što neće iziskivati značajnije promjene u smanjenju odnosno povećanju temeljnog kapitala.

Postojeća društva dužna su svoj temeljni kapital, te nominalnu vrijednost dionica/udjela uskladiti s novom valutom prema službenom tečaju konverzije 1 Eur = 7,53450 kn, vodeći računa da to bude cijeli broj kao i o propisanom višekratniku.

Društva kapitala imaju obvezu uskladiti temeljni kapital i dijelove tog kapitala (dionice/udjele) prilikom prve promjene kapitala ili prilikom spajanja ili podjele dionica/udjela, ali ne kasnije

– za dionička društva – od godine dana, odnosno

– za društva s ograničenom odgovornošću – od tri godine

od dana uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Odluke o usklađenju donose skupštine društava odnosno članovi d.o.o., pri čemu prilikom donošenja odluke ne mora biti ispunjen uvjet kvoruma kako je propisan zakonom ili statutom odnosno aktom o osnivanju. Skupština donosi odluku običnom većinom, bez obzira ako je inače propisana veća većina.

S obzirom na potrebu zaokruživanja, prilikom usklađenja doći će do potrebe povećanja ili smanjenja temeljnog kapitala, a kod d.o.o., potrebno je voditi računa da odgovarajući iznos poslovnog udjela odgovara odredbi o minimalnom višekratniku.

Ako se pri usklađenju povećava temeljni kapital i nominalni iznosi dionica odnosno poslovnih udjela, za to se mogu koristiti zakonske rezerve, rezerve kapitala i statutarne rezerve odnosno rezerve predviđene društvenim ugovorom i kada nije predviđeno da se mogu koristiti u tu svrhu, ostale rezerve iz dobiti i zadržana dobit društva te neraspoređena dobit poslovne godine. Te se rezerve i zadržana dobit mogu koristiti pri usklađenju bez ikakvog ograničenja. Vlastite dionice i vlastiti poslovni udjeli sudjeluju u usklađenju i odgovarajućem povećanju temeljnog kapitala.

Ako se pri usklađenju smanjuje temeljni kapital i nominalni iznosi dionica odnosno poslovnih udjela, iznos za koji je smanjen temeljni kapital može se iskoristiti za pokriće gubitka ili za unos u rezerve kapitala.

Iznos za koji je smanjen temeljni kapital ne smije se isplatiti dioničarima odnosno članovima društva niti se može koristiti za to da ih se oslobodi od uplate dionice odnosno poslovnog udjela.

Za društva koja ne provedu usklađenje u propisanom roku smatra se da je prvog dana nakon isteka toga roka nastupio razlog za prestanak društva koji će registarski sud upisati u sudski registar po službenoj dužnosti.

U postupku usklađenja, društva su dužna uskladiti i u svojim aktima odredbe kojima su propisani iznosi rezervi dužna su uskladiti primjenom službenog tečaja i te iznose, kao i sve druge iznose koji su iskazani u njihovi statutima odnosno osnivačkim aktima.

Zakonom je propisano da su društva u postupku usklađenja oslobođena sudske pristojbe. Međutim kako usklađenje zahtijeva izmjenu osnivačkog akta koji se sastavlja u obliku javnobilježničke isprave ili se solemnizira, još nije poznato kolika će biti naknada javnih bilježnika. U pravilu ona se utvrđuje prema iznosu temeljnog kapitala, no da li će i za ovu „tehničku“ izmjenu biti ista naknada, tek predstoji vidjeti.

Za sva dodatna pojašnjenja ili za provedbu usklađenja, stojimo Vam na usluzi.