Baza znanja

Novi MSFI 18 – Prezentacija i objavljivanje u financijskim izvještajima

Objavio 17. Svibanj 2024.Nema komentara

U travnju 2024. godine Odbor za međunarodne računovodstvene standarde (IASB) objavio je novi Međunarodni standard financijskog izvještavanja 18 – Prezentacija i objavljivanje u financijskim izvještajima. Cilj novog MSFI 18 je unaprijediti način komuniciranja financijskih performansi u izvještajima o dobiti ili gubitku, usmjeravajući fokus na relevantne informacije o financijskom učinku. Iako MSFI 18 neće utjecati na način na koji poduzeća mjere financijsku uspješnost, utjecat će na način na koji poduzeća prikazuju i objavljuju financijsku uspješnost.

Novi MSFI 18 zamijeniti će postojeći MRS 1 – Prezentacija financijskih izvještaja, počevši od 01.01.2027. godine, uz potrebu reklasifikacije usporednih podataka za 2026. godinu.

Ključne promjene mogu se sažeti u tri segmenta:

 1. promjena u strukturi RDG-a i zahtjevi vezani uz prezentaciju podzbrojeva;
 2. grupiranje informacija, te
 3. specifični zahtjevi vezani uz objave mjera učinka koje definira menadžment.

U nastavku detaljnije o predmetnim izmjenama.

 1. Promjene u strukturi RDG-a i zahtjevi vezani uz objave podzbrojeva

Novi MSFI 18 uvodi dodatne podzbrojeve u računu dobiti i gubitka. Želja je ovim dodatnim zahtjevima smanjiti raznolikost u načinu izvještavanja u RDG-u, koji bise  osigurao korisnicima financijskih izvještaja da jednostavnije i kvalitetnije naprave usporedbe između uspješnosti poslovanja različitih poduzeća. Dodavanjem dodatnih podzbrojeva u računu dobiti i gubitka osigurava se lakša usporedba financijskog učinka poduzeća, te pruža dosljedna početna točku za daljnju analizu financijskih izvještaja.

Novina koja se uvodi je da će poduzeća morati sumirati svoje poslovanje u RDG-u kroz jednu od tri kategorija:

 1. poslovanje
 2. ulaganja (investicije)
 3. financiranje

Pored navedene 3 kategorije, neophodno će biti još objaviti i:

 1. porez na dobit
 2. prekinuto poslovanje.

Kao što je vidljivo iz navedenoga, prve tri, ključne kategorije sumirane su na sličan način kako to i definiraju odredbe Međunarodnog računovodstvenog standarda 7 – Izvještaj o novčanim tokovima

Kategorija poslovanja nije posebito objašnjena odredbama MSFI 18, te uključuje sve preostale prihode i rashode  koje nisu klasificirane u ostalim kategorijama. Načelno, ova kategorija uključuje sve prihode i rashode koji proizlaze iz poslovanja poduzeća, bez obzira da li se radi o uobičajnim ili povremenim aktivnostima. Ova kategorija uključuje i prihode i rashode od dopunskih aktivnosti (npr. dodatna djelatnost).

U pravilu korisnici financijskih izvještaja koriste podzbroj operativnog dobitka kao mjeru uspješnosti nekog poduzeća u svojim poslovnim aktivnostima kao polaznu točku za predviđanje budućih novčanih tokova.

Kategorija ulaganja (investicija) uključuje dobitke i gubitke vezane uz ulaganja iz zajedničkih poduhvata, rezultate ulaganja viška novca i novčanih ekvivalenata, te prihode / rashode od imovine koja osigurava samostalni povrat, te nije vezana uz ostale resurse. Unutar ove pozicije evidentiraju se primjerice i prihodi od najamnine nekretnine koje poduzeće drži sa ciljem ostvarivanja samostalnog povrata.

Kategorija financiranja uključuje (pretežito) rashode od obveza koji su vezani uz financiranje (npr. bankovni krediti), troškove kamata i troškove vezane uz promjene kamatnih stopa od ostalih obveza.

Pored navedenog strukturiranja aktivnosti po segmentima, uvedena je obveza i prezentiranja pozicija „Operativnog dobitka / gubitka“, kao razlike između prihoda i rashoda iz redovnog poslovanja, te pozicije „Dobit / gubitak prije troškova financiranja i poreza na dobit“, što se u praksi često i naziva EBIT (eng. Earnings Before Interest and Taxes). 

Ilustrativni izgled RDG-a nakon ovih izmjena bio bi sljedeći:

Pozicija:Iznos:Kategorija:
PrihodixPoslovanje 
Nabavna vrijednost prodane robe(x)
Bruto marža (dobit)X
Troškovi prodaje(x)
Opći i administrativni troškovi(x)
Troškovi istraživanja i razvoja(x)
Vrijednosno usklađenje goodwill-a(x)
Ostali operativni troškovi(x)
Operativna dobitxZahtijevani podzbroj
Udio dobiti od pridruženih društava i zajedničkih pothvata za korištenje metode udjelaXInvesticije
Prihodi od kamata od novca i novčanih ekvivalenataX
Dobit prije troškova financiranja i poreza na dobitxZahtijevani podzbroj
Troškovi kamata po zajmovima i kreditima(x)Financiranje
Ostali troškovi kamata(x)
Dobit prije porezaX
Porez na dobit(x)Porez na dobit
Gubitak od prekinutog poslovanja(x)
Dobit tekuće godinexZahtijevani podzbroj
 1. Grupiranje informacija

Temeljem analiza korisnika financijskih izvještaja, način na koji poduzeća grupiraju informacije u financijskim izvještajima ne pružaju uvijek informacije koje su korisnicima potrebne – neke informacije nisu prezentirane dovoljno detaljno, dok su druge informacije pak predetalje, uslijed čega se ne vidi suština poslovne aktivnosti u financijskim izvještajima.

Stoga novi MSFI 18 daje smjernice za poduzeća o grupiranju transakcija i drugih događaja u formi načela, i to:

 • informacije se trebaju grupirati ako dijele određene karakteristike, odnosno odvojiti ako imaju različite karakteristike;
 • informacije treba grupirati na način da ne smanjuje razumljivost prezentiranih informacija, te
 • objaviti informacije ili u primarnim financijskim izvještajima ili bilješkama u ovisnosti o tome da ispune svoje komplementarne uloge.
 1. Specifični zahtjevi vezani uz objave mjera učinka koje definira menadžment 

Odredbe novog MSFI-a uvode novi pojam – mjere učinka koje definira menadžment (eng. Management-defined performance measures skraćeno: MPM). Radi se o raznim objavama vlastitih mjera učinka, koja poduzeća samostalno objavljuju i to:

 • u javnom komuniciranju izvan financijskih izvještaja;
 • prilikom priopćavanja investitorima stajališta menadžmenta o aspektu financijske uspješnosti subjekta kao cjeline.

Budući da ovi pokazatelji učinka u pravilu nisu nigdje definirani, korisnici financijskih izvještaja naglašavali su da je ove pokazatelje teško uspoređivati, čak i kod usporedbe financijskih izvještaja identičnog poduzeća iz razdoblja u razdoblje.

MSFI 18 zahtijeva od poduzeća da objave informacije o MPM-ovima, što će povećati transparentnost i razumijevanje kod korisnika financijskih izvještaja o tome kako se mjere uspoređuju s mjerama definiranim MSFI-evima. Korisnici financijskih izvještaja koriste MPM-ove kako bi dobili uvid u to kako menadžment gleda na financijsku uspješnost tvrtke, kako se upravlja tvrtkom i kako se razvijaju njezini financijski rezultati.

Informacije povezane s ovim mjerama biti će neophodno objaviti u zasebnoj bilješci uz financijske izvještaje. Bilješka će sadržavati izjavu da MPM-ovi daju pogled menadžmenta na aspekt financijske uspješnosti poduzeća kao cjeline i nisu nužno usporedivi s mjerama koje dijele slične oznake ili opise drugih poduzeća. Bilješka će također uključivati za svaki MPM:

 • opis aspekta financijske uspješnosti koji priopćava, uključujući zašto menadžment vjeruje da MPM pruža korisne informacije o financijskoj uspješnosti poduzeća; 
 • opis načina na koji se izračunava MPM; 
 • usklađivanje MPM-a i najizravnije usporedivog međuzbroja navedenog u MSFI-ju 18 ili ukupnog ili podzbroja koji zahtijevaju računovodstveni standardi MSFI-ja, uključujući učinak poreza na dobit i učinak na nekontrolirajuće interese za svaku stavku objavljenu u usklađivanju;
 • opis načina na koji je poduzeće odredilo učinak poreza na dobit; 
 • objašnjenja o promjenama u vezi s izračunom MPM-a ili slično.

Link na IFRS stranice vezane uz implementaciju ovog MSFI-a: https://www.ifrs.org/supporting-implementation/supporting-materials-by-ifrs-standards/ifrs-18/