Baza znanja

KOPUN je postao zastupnik INVOKE softwarea za iXBRL (ESEF) za kotirajuća društva u Republici Hrvatskoj!

Objavio 15. Prosinac 2021.Nema komentara

Nastavno na zahtjeve Direktive o transparentnosti (2013/50/EU) Europske unije počevši od financijskih izvještaja za 2021. godinu, sva kotirajuća Društva obveznici su pretvaranja svojih financijskih izvještaja u format iXBRL (ESEF).

I dok je obveza pretvaranja za predmetne financijske izvještaje samo za tzv. „primarne financijske izvještaje“ za 2021. godinu (izvještaj o financijskom položaju (bilanca), račun dobiti i gubitka, izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti, izvještaj o novčanim tokovima, izvještaj o promjenama kapitala), prilikom izrade financijskih izvještaja biti će potrebno tzv. blok tagiranje i bilješki uz financijske izvještaje.

Skrećemo pažnju da prema trenutačnom zakonodavnom okviru postoji obveza izrade iXBRL izvještaja i za pojedinačne i za konsolidirane financijske izvještaje (!).

Invoke software, čiji je KOPUN zastupnik postoji na tržištu još od 2005. godine, te danas ovaj software koristi 1.800 klijenata u 34 zemalja svijeta. Invoke danas zapošljava 140 djelatnika u 5 zemalja svijeta.

Detaljnije o simbiozi KOPUN- a i INVOKE Software na prezentaciji u nastavku.

Za sva pitanja obratite nam se na [email protected]