Baza znanja

Izmjene Zakona o trgovačkim društvima i Zakona o sudskom registru

Objavio 29. Travanj 2019.Listopad 23rd, 2020Nema komentara

U Narodnim novinama 40/19 objavljeni su Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima te Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru.

Prvenstveni cilj ovih izmjena je osuvremeniti i olakšati osnivanje trgovačkih društava odnosno unaprijediti pokretanje poslovanja kao prvi korak u svijet poduzetništva.

Izmjenama se uvodi mogućnost osnivanja društva s ograničenim odgovornošću i jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću kao najčešćih oblika trgovačkih društva, tzv. osnivanjem na daljinu, odnosno mogućnošću osnivanja d.o.o.-a putem internetske stranice trgovačkog suda.

Radi administrativnog rasterećenja i lakšeg poslovanja napušta se obveza upisa predmeta poslovanja u glavnu knjigu sudskog registra, već se ono upisuje tek kao evidencijski podatak u sudskom registru. Izuzetak su djelatnosti za koje je zakonom propisano da se mogu obavljati samo na temelju suglasnosti, dozvole ili drugo akta nadležnog tijela.Samo takve djelatnosti upisivat će se u glavnu knjigu sudskog registra i to tek nakon prethodne suglasnosti ili dozvole nadležnog tijela.

Bitna i vrlo značajna novina je da je znatno skraćen i pojednostavljen postupak likvidacije društva s ograničenom odgovornošću.

Izmjene i dopune Zakona o sudskom registru u pravilu su provedbene prirode vezane uz izmjene Zakona o trgovačkim društvima.

Značajnije izmjene Zakona o trgovačkim društvima

Zakon ukida pojam trgovca pojedinca, budući da je utvrđeno da se u praksi ovaj oblik koristi vrlo rijetko (tek nekolicina fizičkih osoba upisana u sudski registar u takvom statusu).

U pogledu jasnog razlikovanja naziva/tvrtke trgovačkih društava, došlo je do bitne promjene, budući da se je do sada sličnost utvrđivala samo na području istog registarskog suda. Nakon ovih izmjena više nije moguće osnovati tvrtku koja se jasno ne razlikuje od bilo kojeg drugog društva registriranog u Republici Hrvatskoj.

Kako je već uvodno rečeno, u pogledu djelatnosti, bitna je novina da ona više nije sastavni dio akta o osnivanju već se utvrđuje posebnom odlukom. To znači da prilikom neke buduće promjene ili dopune djelatnosti više neće biti potrebno mijenjati akt o osnivanju što će znatno pojeftiniti takvu promjenu. No za donošenje odluke o promjeni djelatnosti bit će potrebna većina koja je propisana za izmjenu akta o osnivanju.

U dijelu koji se odnosi na dionička društva jedna od značajnijih novina su odredbe koje se odnose na poslove s povezanim osobama. Tako se posebnom odredbom definiraju poslovi s povezanim osobama, obveza prethodne suglasnosti nadzornog odbora za poslove s povezanim društvima. a društva čije su dionice uvrštene na uređeno tržište moraju bez odgode objaviti transakcije s povezanim osobama za koje je potrebna suglasnost nadzornog odbora.

No, kao najznačajniju novinu treba naglasiti uvođenje mogućnosti osnivanja društva s ograničenom odgovornošću putem internetske stranice sustava sudskog registra. Dakle, sada se društva s ograničenom odgovornošću mogu osnovati:

a) na temelju ugovora koji sklapaju osnivači, a koji se sklapa u obliku javnobilježničkog akta odnosno solemnizirane isprave;

b) kao jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću

c) kao društvo osnovano na daljinu.

Novina – društvo osnovano na daljinu – smatra se d.o.o. koji se osniva putem internetske stranice sustava sudskog registra. Na taj se način može osnovati i j.d.o.o. Osnivanje društva na daljinu provodi se putem propisanog posebnog obrasca izjave o osnivanju ako se radi o jednom osnivaču odnosno društvenog ugovora ako se radi o više osnivača. Obrazac društvenog ugovora sadrži samo osnovne odredbe što ga takav akt mora sadržavati, bez detaljnijeg uređenja međusobnih odnosa članova društva. Prilozi koji je u takvim slučajevima potrebno priložiti uz prijavu preuzimaju se iz sustava sudskog registra pri upisu.

U pogledu obveze uplate iznosa temeljnog kapitala prilikom osnivanja došlo je do promjene na način da je dovoljno uplatiti četvrtinu propisanog iznosa, tako da je sada moguće osnovati društvo na način da se pri osnivanju uplati 5.000 kn (umjesto dosadašnjih 10.000 kn), no u roku od godine dana mora se uplatiti cjelokupan iznos temeljnog kapitala.

Kod jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću povećan je broj koji članova koji takvo društvo mogu osnovati. Sada je to 5 umjesto dosadašnjih 3.

U svrhu smanjena dokumentacije koju je bilo potrebno priložiti i troškova prilikom imenovanja članova uprave, više se ne traži deponiranje njihovog ovjerenog potpisa.

Značajne novine uvedene su i kod prestanka društva. Umjesto dugotrajnog postupka likvidacije koja bi minimalno trajala više od godine dana, sada se prestanak može provesti po skraćenom postupku. Da bi društvo prestalo s poslovanjem odnosno brisalo se iz sudskog registra, po skraćenom postupku bez provođenja likvidacije, dovoljno je da članovi društva donesu odluku o prestanku društva, daju izjavu da društvo nema spornih i nespornih potraživanja, te da se posebnom izjavom obvežu podmiriti solidarno sa svim ostalim članovima sve preostale obveze ukoliko se naknadno utvrdi da one postoje.

Na temelju podnesene prijave sud briše društvo iz registra. No, ukoliko se u roku od dvije godine od objave brisanja pokaže da je društvo imalo nepodmirene obveze, vjerovnici mogu svoje tražbine ostvarivati od članova društva u tom roku. Ovaj skraćeni postupak ne odnosi se na društva koja obavljaju djelatnost na temelju prethodne suglasnosti nadležnog državnog tijela.

U vezi s prestankom društva, bitna je novina i u pogledu predaje njegove poslovne dokumentacije. Umjesto trgovačkom sudu, sada se dokumentacija predaje Hrvatskoj gospodarskoj komori, pri čemu društvo prethodno mora podmiriti iznos naknade za pohranu i čuvanje dokumentacije.

Zakon je stupio na snagu 20.4.2019. dok dio odredaba koji se odnosi na dionička društva stupa na snagu 01.5.2020. odnosno 01.01.2021.

Zakon propisuje i rokove za donošenje provedbenih akata koje donosi resorni ministar. Tako je utvrđen rok za donošenje Pravilnika o utvrđivanju visine naknade za pohranu i čuvanje dokumentacije – 01.01.2020. a rok za donošenje Pravilnika koji se odnosi na osnivanje društva na daljinu je 60 dana od dana stupanja na snagu Zakona.

Značajnije izmjene Zakona o sudskom registru

Što se tiče Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru njime se uglavnom definira provedba odredaba Zakona o izmjenama i dopunama ZTD, odnosno način osnivanja društva na daljinu putem internetske stranice sustava sudskog registra tzv. sustav START. Pristup sustavu će biti moguć uporabom vjerodajnice Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava (NIAS), i to putem vjerodajnica koje imaju visoku razinu sigurnosti (putem osobne iskaznice).

Isto tako novina je da je adresa elektroničke pošte subjekta upisa postala sastavni dio registarskih podataka te da se zahtjev za upis barem jedne adrese elektroničke pošte mora podnijeti najkasnije u roku od tri mjeseca od upisa. Nadalje, ako je subjekt osnovan na određeno vrijeme, potrebno je dostaviti vrijeme njegovog trajanja.

Novost je da uvid u javne podatke i javno objavljenje isprave u elektroničkom obliku mora biti omogućen putem internetske stranice registra bez naknade. Također, definirano je da se podaci o upisu u registar objavljuju u skladu sa zakonom na internetskoj stranici na kojoj se nalazi registar.

Ubrzan je i proces donošenja rješenja o upisu u registar koje se mora donijeti u roku od pet radnih dana, a ne više u roku od 15 dana od kada je podnesena prijava za upis.

Izmjenama i dopunama određeno je u kojim se slučajevima likvidacijska masa odnosno stečajna masa upisuje kao novi subjekt upisa u sudski registar u ime i za račun koje se mogu voditi sporovi te time ona postaje novi subjekt koji može sudjelovati u postupcima.

Zakon je stupio na snagu 20.4.2019. a propisano je da će resorni ministar donijeti odluku o podnošenju prijava za upis osnivanja društava na daljinu u elektroničkom obliku kada se za to ispune tehnički uvjeti, a najkasnije do 01.9.2019. dok u pogledu podnošenja ostalih prijava najkasnije do 01.5.2020. Pravilnik o načinu upisa u sudski registar ministar će donijeti u roku od 90 dana. Postupci koji su pokrenuti prije stupanja na snagu Zakona dovršit će se prema odredbama starog Zakona.

Zaključno o izmjenama

Izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima i Zakona o sudskom registru nastoji se pojednostaviti i olakšati osnivanje trgovačkih društava, a dovest će i do smanjenja troškova. Značajno će se pojednostaviti i skratiti postupak prestanka trgovačkog društva, iako će dodatne troškove uzrokovati promjena vezana uz pohranu dokumentacije koju sada preuzima Hrvatska gospodarska komora za što će se Komori plaćati naknada. No, iako se osnivanje društva na daljinu čini na prvi pogled doista značajno pojednostavljenim, treba skrenuti pozornost da osnivanje društva s ograničenom odgovornošću putem standardiziranog obrasca društvenog ugovora, ostavlja mogućnost nastupanja poteškoća u uređivanju vrlo kompleksnih odnosa koje nastaju u društvu koje broji više članova i funkcioniranja takvog društva. Naime pitanja kao što su raspolaganje poslovnim udjelima, pravo prvokupa, pravo nasljeđivanja poslovnih udjela, mogućnost istupanja odnosno isključenja člana, načini donošenja pojedinih odluka naročito kada društvo ima više članova, mogućnosti internog ograničenja članova uprave, vrlo bitna u odnosima između članova i funkcioniranja društva, a standardizirani obrazac takva pitanja ne sadrži niti ih može predviđati jer se doista radi o vrlo složenim pitanjima koja zahtijevaju stručnu podršku.

Mogućnost podnošenja elektroničkih prijava te mogućnost obavljanja potrebnih radnji elektroničkim putem također će se pojednostaviti i ubrzati postupci vezani uz upise u sudski registar, no s obzirom na tehničke mogućnosti te rok za donošenje provedbenog Pravilnika, pitanje je kada će ono zaživjeti u punom smislu.

Izvori (elektronski pristup 28. travanj 2019):

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_04_40_816.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_04_40_817.html