Baza znanja

5 najčešćih grešaka prilikom izrade konsolidiranih financijskih izvještaja

Objavio 26. Travanj 2021.Nema komentara

Što je konsolidacija?

Konsolidacija predstavlja prezentiranje financijskih izvještaja grupe poduzetnika na način da se isti prezentiraju kao da se radi o jednom jedinstvenom poduzetniku. Obveznici izrade konsolidiranih financijskih izvještaji su poduzetnici (matično društvo), koje nad jednim ili više poduzetnika (društva kći) ima vladajući utjecaj (kontrolu) na određivanje financijskih i poslovnih politika.

Ovisno o veličini pojedinih elemenata financijskih izvještaja, konsolidirani financijski izvještaji izrađuju se u skladu sa odredbama Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (za velike grupe, te poduzetnike od javnog interesa), dok Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja (za male i srednje velike grupe).

Izuzetak od obveznika konsolidacije su male grupe, odnosno grupe, koje na konsolidiranoj osnovi na datum bilance ne prelaze dva od tri kriterija:

  • ukupna aktiva = 30 mil. HRK
  • ukupan prihod = 60 mil. HRK
  • prosječan broj zaposlenih tijekom godine = 50

Ne zaboravite!

Matična društva u obvezi su prijaviti obvezu konsolidacije Registru godišnjih financijskih izvještaja najkasnije do 30.04. tekuće za prethodnu godinu (iznimno za konsolidaciju 2019. i 2020. godine rok je pomaknut do 30.06. zbog pandemijskih uvjeta).

Obrazac za prijavu konsolidacije dostupan je na sljedećem linku: https://www.fina.hr/poduzetnici#obrasci 

Pogreška 1: Izrada isključivo temeljnih financijskih izvještaja, bez pripadajućih bilješki

U situacijama većeg broja povezanih društava iz različitih zemalja zbog korištenja različitih kontnih planova (a što može biti situacija i u slučaju povezanih društava unutar iste zemlje) zamjećujemo da poduzetnici izrađuju samo primarne financijske izvještaje (Bilanca, RDG, Izvještaj o novčanim tokovima, Izvještaj o promjenama kapitala), dok izbjegavaju izradu neophodnih Bilješki uz financijske izvještaje. Posebice problematične su izrade bilješki vezane uz pojedine pozicije RDG-a.

Shvaćamo da izrada konsolidiranih bilješki uz financijske izvještaje predstavlja kompleksan i zamoran posao u situacijama kada treba povezati različite kontne planove i utvrditi identične pozicije za svako od povezanih društva, no i Bilješke su jedna od temeljnih financijskih izvještaja, te ih treba adekvatno izraditi i na razini konsolidiranih financijskih izvještaja. 

Pogreška 2: Neispravno korištenje tečajeva prilikom preračuna financijskih izvještaja iz drugih valuta

Računovodstveni standardi zahtijevaju da se financijski izvještaji izrađuju u valuti primarnog ekonomskog okruženja u kojoj poduzeće / grupa posluje. Ukoliko je matica iz Hrvatske, a poduzeća kćeri iz drugih zemalja, tada je financijske izvještaje iz ovih drugih zemalja potrebno preračunati na valutu matice (HRK). Ovaj preračun se radi primjenom:

  • za Račun dobiti i gubitka prosječnog tečaja za godinu za koju se izrađuje;
  • za Bilancu primjenom tečaja na dan Bilance (najčešće 31.12.).

Razlika na poziciji Rezultata tekućeg razdoblja između tečaja iz RDG-a i Bilance evidentira se na zasebnoj poziciji Tečajne razlike u sklopu pozicije Kapitala i rezervi.

Pogreška 3: Neispravne eliminacije

Budući da konsolidirani financijski izvještaji polaze od osnovne pretpostavke da su transakcije između članicama Grupe eliminirane, ključno je ispravno eliminirati međusobne transakcije. Navedeno podrazumijeva:

  • eliminiranje svih prihoda i rashoda koje imaju sve članice Grupe. Odnosno, eliminiranje isključivo odnosa koje matica ima sa ostalim poduzećima kćeri, pri čemu se ne uzima u obzir transakcije između poduzeća kćeri između sebe, ne predstavlja cjelovito eliminiranje transakcija;
  • ispravno eliminiranje nabavljenih zaliha unutar članica Grupe podrazumijeva i detektiranje visine ostvarene razlike u cijeni (RUC) koja je uključena u vrijednost zaliha na dan Bilance;
  • ispravno eliminiranje nabavljenih sredstva dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine također zahtjeva detektiranje ostvarene razlike u cijeni (RUC) u obračunatoj vrijednosti amortizacije ovih sredstva (svake godine dok se sredstvo ne amortizira u cijelosti);
  • ispravno eliminiranje udjela u povezanim društvima (posebice u situacijama kupovine udjela od strane matičnog društva), te formiranje goodwill-a. Pri tome ključno je prilikom početnog vrednovanja detektirati i fer vrijednost imovine (materijalne i nematerijalne), kako bi se ispravno utvrdi goodwill. Goodwill se za potrebe konsolidiranih financijskih izvještaja kod obveznika primjene MSFI-eva testiranja na umanjenje jednom godišnje, dok kod obveznika HSFI-eva se amortizira.

Pogreška 4: Značajno različite računovodstvene politike

Polazivši od osnovnog načela da konsolidirani financijski izvještaji predstavljaju financijske izvještaje Grupe u cjelini kao da se radi o jednom jedinstveno subjektu, navedeno podrazumijeva da su i računovodstvene politike međusobno usklađene. Stoga, primjerice, situacije gdje matično društvo primjenjuje metodu troška za Nekretnine, postrojenja i opremu, dok poduzeće kćer (jedno ili više) primjenjuju metodu revalorizacije, zahtijevaju usklađivanje računovodstvenih politika tijekom procesa konsolidacije.

Posebice problematične situacije mogu biti vezane uz definiranje vijeka uporabe sredstva dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine, koje mogu zbog poreznih stopa značajnije odstupati kod matice u odnosu na poduzeća kćeri.

Pogreška 5: MS Excel

Većina računovođa danas izrađuje konsolidirane financijske izvještaje u MS Excelu. Osnovni razlog je visoka cjena dostupnih alata koji omogućavaju jednostavniju pripremu i provođenje konsolidacije. No, koliko god MS Excel je hvalevrijedan alat, bez kvalitetnog znanja ovog alata i mogućnosti kako olakšati proces konsolidacije, moguće su brojne pogreške na razini financijskog izvještavanja. 

Prethodno svakako razmislite kako strukturirati tablice za potrebe konsolidacije i kako ovu konsolidaciju najbezbolnije provesti uz pomoć ovog alata.

Zaključno

Važno je razumjeti da se konsolidacija ne može provesti “na pritisak gumba”. To je proces koji zahtijeva točne podatke, poštivanje propisa vezanih uz konsolidaciju, ali unatoč svim izazovima, uz pravovremenu pripremu učesnika i podataka procesom konsolidacije možete jednostavno upravljati.

Trebate li pomoć u izradi konsolidiranih financijskih izvještaja?

Kontaktirajte nas!