Baza znanja

5 ključnih pogrešaka koje revizori utvrđuju u reviziji / uvidu neprofitnih organizacija

Objavio 15. Srpanj 2021.Studeni 26th, 2021Nema komentara

Iako mali broj neprofitnih organizacija je obveznikom revizije / uvida u financijske izvještaje, pogreške koje revizori prilikom izrade revizije / uvida financijskih izvještaja zamjećuju u svojem radu kod istih, mogu biti od pomoći i ostalima.

Stoga u nastavku dostavljamo 5 najučestalijih pogrešaka u financijskim izvještajima neprofitnih organizacija.Obveznici uvida / revizije kod neprofitnih organizacija:

  • obveznici uvida su neprofitne organizacije koje su u prethodnoj godini imali prihode između 3-10 mil. kn
  • obveznici revizije su neprofitne organizacije koje su u prethodnoj godini imali prihode veće od 10 mil. kn


Likvidatura dokumentacije

COVID-19 pandemija kod većine poslovnih subjekata (bilo iz profitnog ili neprofitnog segmenta) značajno je dovela do remećenja ustaljenih poslovnih procesa. Uslijed naglog preusmjeravanje na digitalno poslovanje, dio uobičajenih procesa, a što uključuje i likvidaturu dokumentacije, bio je privremeno ili trajno napušten.

Sama činjenica da je došlo do lock-down-a, čime je značajno onemogućeno kretanje i obavljanje poslovanja, ne znači da dokumentacija ne treba biti likvidirana.

Predlažemo da sada, dok su postupci ustaljeni razmotrite:

  • naknadno likvidirati dokumentaciju tijekom razdoblja kada ista nije bila likvidirana;
  • ukoliko ste zadržali digitalni oblik poslovanja, razmotrite načine kako osigurati likvidaturu dokumentacije (npr. mogućnosti koje osiguravaju neki softwarski sustavi).

Inventura i otpisi

Iako većina neprofitnih organizacija nema značajnije iznose imovine i obveza, inventuru je potrebno provoditi svake godine.

Inventura ne podrazumijeva samo provođenje inventure sredstva dugotrajne imovine (npr. stolovi, kompjuteri i sl.), već i svih pozicija imovine i obveza – dakle, i potraživanja i obveza.

Iako slanje IOS-ova (izvodi otvorenih stavaka) kupcima i dobavljačima nije propisano zakonskim odredbama, naša je preporuka da upravo na ovaj način utvrdite i uskladite svoje podatke u financijskim izvještajima. Pri tome preporučujemo da na minimalno polugodišnjoj osnovi provjerite sa svojim knjigovodstvom otvorene stavke i utvrdite:

  • koja potraživanja možda treba otpisati ili podsjetiti na plaćanje;
  • koje dobavljače treba zamoliti za kopije računa.

Pravilno raspoređivanje prihoda i rashoda u razdoblju na koji se odnose

Veliki broj neprofitnih organizacija korisnikom je raznih oblika sufinanciranja projekta (što na državnom, što na međunarodnom nivou). Za potrebe sufinanciranja ovih projekata u pravilu se zahtijevaju različiti oblici izvještavanja prema financijerima.

Navedeno podrazumijeva praćenje prihoda i rashoda na razini svakog pojedinog projekta.

Iako gotovo svi računovodstveni programi danas imaju mogućnost praćenja poslovnih aktivnosti po pojedinim projektima (tzv. “profitni centri”) većina neprofitnih organizacija nažalost ne koristi tu mogućnost.

Samim time što će se pratiti poslovanje na razini pojedinog projekta i u računovodstvu, postoji mogućnost jednostavnije izrade izvještaja za potrebe ovih projekata. Stoga je preporuka da sa svojim računovođama dogovorite praćenje na razini projekata i u financijskom računovodstvu, kako bi na jednom mjestu imali pristup cjelovitim izvještajima.

Evidencija zadužnica danih kao osiguranje provođenja pojedinih projekata za koja su dobivena novčana sredstva

Veliki broj financijera danas zahtjeva i zadužnicu kao sredstvo osiguranja da će pojedini projekti biti ujedno i odrađeni. U pravilu se ove zadužnice evidentiraju u pomoćnim evidencijama, te rijetko kada prate.

I ovdje računovodstveni programi mogu pomoći – u sklopu tzv. “vanbilančne evidencije” postoji mogućnost unosa instrumenata osiguranja plaćanja za pojedine projekte, zajedno sa rokovima u kojima se isti trebaju vratiti od strane financijera. Nema potrebe za odvojenim pomoćnim evidencijama ukoliko imate tu mogućnost praćenja u financijskom računovodstvu.

I nemojte zaboraviti redovno provjeravati da li postoji mogućnost povrata ovih instrumenata  osiguranja plaćanja za projekte koji su u cijelosti izvršeni.

PDV na ino usluge

Iako većina neprofitnih organizacija nije obveznikom poreza na dodanu vrijednost, to ne znači da ne postoji obveza obračuna poreza na dodanu vrijednost u situacijama dobivanja ulaznog računa iz inozemstva.

Otežani način poslovanja u 2020. godini, koji je rezultirao sve većim fokusom na promociju aktivnosti neprofitnih organizacija i na društvenim mrežama, rezultirao je novim oblicima troškova. Navedeno se odnosi posebice na situacije oglašavanja na društvenim mrežama (GoogleAds, Facebook i sl.) gdje ulazni računi ne sadrže PDV, ali zbog činjenice da se vrši tuzemni prijenos porezne obveze (reverse charge), neprofitne organizacije na ove troškove moraju platiti još i 25% hrvatskog PDV-a.

I za kraj

Ukoliko ste neprofitna organizacija koja je obveznik uvida / revizije financijskih izvještaja dužni ste na svojim web-stranicama objaviti revizorsko izvješće do 30. lipnja tekuće godine za financijske izvještaje prethodne godine. Iznimno, sindikati i udruge poslodavaca obveznici su uvida, odnosno revizije financijskih izvještaja ukoliko ispunjavaju propisane kriterije za uvid ili reviziju, no revizorsko izvješće nisu dužni objaviti. Umjesto javne objave, sindikati i udruge poslodavaca dužni su do 30. lipnja tekuće godine dostaviti Ministarstvu financija revizorsko izvješće o obavljenom uvidu, odnosno reviziji financijskih izvještaja za prethodnu godinu. Ukoliko se za to pokaže potreba, sindikati i udruge poslodavaca mogu dostaviti revizorsko izvješće i zainteresiranim stranama, ako se time ne narušava njihovo slobodno i neovisno djelovanje.