COVID-19 (CORONAVIRUS)

Skraćivanje radnog vremena – što sve treba znati o novoj mjeri HZZ-a (02.07.2020)

Objavio 3. Srpanj 2020.Nema komentara

HZZZ je na svojim stranicama 29.6.2020. objavio nove potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim epidemijom bolesti COVID 19.
 
Mjere su usmjerene na dvije vrste poduzetnika:

1. MIKROPODUZETNICI
 
Potpora
 
Isplata iznosa od 2.000 kn za mjesec srpanj po radniku koji radi u punom radnom vremenu odnosno za one u nepunom razmjerno prema broju sati
 
Ciljana skupina
 
Ciljana skupina su poduzetnici koji obavljaju gospodarsku djelatnost te zapošljavaju do 10 radnika, bez obzira da li se radi o zaposlenima na određeno ili neodređeno vrijeme,  a uključuje i članove društva, direktora, ako su zaposleni.
Mjeru mogu koristiti svi poslodavci koji ispunjavaju uvjete, a koji su registrirali djelatnost i izvršili prijavu u sustav HZMO do 29.02.2020.
 
U potporu ulaze radnici koje je poslodavac naveo u trenutku podnošenja zahtjeva, osim radnika zaposlenih nakon 30.6.2020., jer se za njih potpora ne može dobiti.
 
Isključuje:
Potpora se neće odobriti ukoliko više poslovnih subjekata ima istog osnivača, a zajedno zapošljavaju više od 10 radnika.
 
Mjeru ne mogu koristiti niti:
i) poslodavci koji nisu isplatili utvrđenu ili propisanu plaću prema ugovoru o radu, pravilniku,
    kolektivnom ugovoru za sve mjesece koji prethode mjesecu za koji se potpora traži;
ii) iznajmljivači privatnog smještaja
iii) OPG koji nisu u sustavu poreza na dobit ili dohodak
 
Trajanje
 
Potpora je mjesečnog karaktera uz mogućnost da HZZZ produljuje važenje mjere.
 
Način dodjeljivanja potpore (za mjesec srpanj)
 
Po javnom pozivu, za zahtjeve zaprimljene u razdoblju od 07.07.2020. – 31.7.2020.
 
Kriterij:
 
Pad prihoda za najmanje 50% u lipnju 2020. u odnosu na lipanj 2019, na temelju prijave PDV za te mjesece, a poduzetnici koji nisu u sustavu PDV-a na temelju tablice pada prihoda.
 
Ako poslodavac posluje kraće od 12 mjeseci tada se pad prometa utvrđuje u odnosu na veljaču 2020.
 
Potrebna dokumentacija i predaja
 
Obrazac Zahtjeva s pripadajućim tablicama na www.mjere.hr
Izjava o točnosti podataka i razloga za korištenje potpore
Predaja putem on line aplikacijena mjera-orm.hzz.hr
 
Obveze poslodavca
 
– Dostaviti dokaze o isplaćenoj plaći za prethodni mjesec do 5. u mjesecu u kojem dospijeva
   isplata iznosa potpore,
– Najkasnije u roku od 8 dana obavijestiti Zavod o otkazu ugovora o radu s točnim datumom i
   razlogom otkaza;
 
Za radnike kojima je ugovor o radu prestao zbog isteka, otkazom radnika, osobno uvjetovanim otkazom odlaskom u mirovinu ili zbog skrivljenog ponašanja radnika,  poslodavac ostvaruje pravo na potporu razmjeno danima rada.

2. POSLODAVCI S VIŠE OD 10 ZAPOSLENIH

Potpora

Skraćivanje radnog vremena:

Potpora do najvišeg mjesečnog iznosa od 2.000 kn neto po radniku – dodjeljuje se za privremeno uvođenje punog radnog vremena u trajanju kraćem od mjesečnog fonda sati, ali ne kraćem od polovice mjesečnog fonda sati.

Vrijednost neto naknade sata skraćenog radnog vremena računa se po formuli:
4.000 kn /mjesečni fond sati za puno radno vrijeme x broj sati za koji se daje potpora

Za radnike koji imaju ugovoreno ili propisanu neto plaću manju od 4.000 kn, uzima se iznos ugovorene odnosno propisane plaće

Poslodavci su dužni obračunati i isplatiti doprinose iz i na iznos potpore koju isplaćuju radniku, a Zavod će izvršiti povrat obračunatih i uplaćenih doprinosa temeljem podataka porezne uprave prema JOPPD obrascu.
.
Ciljana skupina

a) Poslodavaca – Poslodavci koji obavljaju gospodarsku djelatnost te zapošljavaju 10 i više
     radnika i to ako zapošljavaju:
     i) od 10 – 50 radnika – zahtjev mora biti podnese za najmanje 20% radnika;
    ii) 51 i više radnika – zahtjev mora biti podnesen za najmanje 10% radnika;

b) Radnika – zaposleni na puno radno vrijeme, bez obzira da li na određeno ili neodređeno   
     vrijeme i to na dan 31.5.2020., pri čemu se ne uključuju vlasnici, suvlasnici, osnivači, osobe
      ovlaštene za zastupanje (članovi uprave, direktori, prokuristi);
     Pod (su)vlasnicima se smatraju osobe s više od 25% udjela u kapitalu/.


Trajanje: Od 01.6.2020. – 31.12.2020

Način dodjeljivanja potpore (za mjesec srpanj)

Po javnom pozivu, u tekućem mjesecu za naredni mjesec s izuzetkom lipnja 2020.

Kriterij:

Osnovni kriterij: Očekivani pad ukupnog mjesečnog fonda radnih sati svih radnika zaposlenih na puno radno vrijeme minimalno 10% u mjesecu za koji se traži potpora.

Dodatni uvjeti: Povezanost epidemije COVID 19 na poslovanje i očekivanog pada fonda radnih sati, što se dokazuje ostvarenim padom prometa u mjesecu za koji se traži potpora od najmanje 20% u odnosu na isti mjesec protekle godine s jednim od sljedećih razloga:
– pad narudžbi putem raskida ili izmjene ugovora s kupcima, pismenim očitovanjem kupaca o
  padu narudžbi za mjesec za koji se traži potpora,
– nemogućnost ugovaranja novih poslova za vrijeme epidemije;
– nemogućnost isporuke gotovih proizvoda ili ugovorenih i  plaćenih sirovina, repromaterijala,
   strojeva, alata;
– nemogućnost narudžbi gotovih proizvoda ili ugovorenih i  plaćenih sirovina,   repromaterijala,
  strojeva, alata;
Izuzetak – poslodavci u sektoru prerađivačke industrije (grupa C po NKD) ako je pad prometa manji od 20%, ali moraju dokazati jedan od navedenih razloga.

Pad prometa dokazuje se na temelju predanih prijava PDV.


Obveze poslodavca

Poslodavac svoj Zahtjev mora temeljiti na:
– Sporazumu o korištenju potpore sklopljen sa sindikatom (ako ga obvezuje kolektivni ugovor) ili
– Sporazumu s radničkim vijećem/sindikatom ako ga kolektivni ugovor ne obvezuje; ili
– Odluci o podnošenju zahtjeva ako ne postigne Sporazum.

Nakon sklapanja sporazuma ili donošenja odluke, a prije početka rada u skladu s tom potporom, o toj odluci i o rasporedu rada poslodavac mora obavijestiti radnike i o provedenim postupcima osigurati pisani dokaz, s izuzetkom za lipanj 2020.

Poslodavac mora dokazati:
– pad ukupnog mjesečnog fonda radnih sati svih radnika zaposlenih na puno radno vrijeme,
–  pad prihoda od prodaje ili drugi negativnom utjecaju na poslovanje te

Nakon dobivanje potpore Poslodavac mora dostavljati Zavodu redovno:
– raspored skraćenog radnog vremena radnika za koje traži potporu.
– tjedni raspored radnog vremena radnika koji koriste potporu,
– lokaciju rada i
– početak rada radnika.

Sve izmjene dostavljenog rasporeda iz razloga privremene spriječenosti za rad, korištenja godišnjeg odmora i slično, moraju se najaviti unaprijed, najkasnije prije početka rada radnika koji je pozvan na rad kao zamjena.

Ukoliko je došlo do otkaza ugovora o radu s pojedinim radnikom Poslodavac mora u roku od 8 dana obavijestiti Zavod s točnim datumom i razlogom otkaza odnosno ukoliko je došlo do drugog načina prestanka ugovora o radu.

Zavod će dokaze o redovitoj isplati plaće radnicima i uplati obveznih doprinosa kontrolirati temeljem podataka iskazanih u obrascu JOPPD koji će zaprimati od Porezne uprave.

Poslodavac ne smije otkazati ugovor o radu radniku za kojeg koristi potporu, najmanje 30 dana od dana prestanka korištenja potpore osim ako se ne radi o prestanku ugovora o radu na određeno vrijeme, odlaska radnika u mirovinu, kada radnik otkazuje ugovor o radu, osobno uvjetovanog otkaza ugovora o radu, otkaza zbog skrivljenog ponašanja radnika, te izvanrednog otkaza ugovora o radu.


Potrebna dokumentacija i predaja

Uz Zahtjev treba priložiti:
– Opis razloga očekivanog pada ukupnog fonda sati rada svih zaposlenih na puno radno vrijeme
   od minimalno 10%
– Podatak o očekivanom broju radnika za koji se traži potpora;
– Podatak o očekivanom padu prihoda/primitaka u mjesecu za koji se traži potpora u odnosu na  
   isti mjesec prošle godine;
– Tjedni raspored radnog vremena za svakog pojedinog radnika i Evidencija o radnom vremenu

Predaja Zahtjeva i prateće dokumentacije isključivo putem on-line aplikacije na www.hzz.hr.


Vraćanje potpore

Poslodavac koji je tražio potporu bit će ju obvezan vratiti, ako od trenutka dobivanja potpore pa do 31.12.2021. postupi na jedan od sljedećih načina:
1. isplati dobit ili sličan primitak bilo kojeg poreznog razdoblja;
2. dodijeli vlastite dionice/udjele ili pravo na opcijsku kupnju dionica osobama ovlaštenim za
    zastupanje;
3. isplati osobama ovlaštenim za zastupanje bonus za ostvarene rezultate, nagrade za radne
    rezultate iznad neoporezivog iznosa i slične primitke;
4. stekne vlastite dionice/udjele


Obveze Zavoda

U oba slučaja, Zavod ima sljedeće obveze:
– Obrada zahtjeva u roku od 10 dana od zaprimanja;
– Obavijest korisnika o odobrenom zahtjevu i potpisivanje ugovora o dodjeli sredstava;
– Provjeriti statuse radnika i solventnost poslodavca prije isplate sredstava
– Provjeriti pad prihoda
– Obavljati redovnu kontrolu broja radnika
– Isplatiti sredstva do 20. u mjesecu odnosno do 30. u mjesecu za skraćeno radno vrijeme za
  prethodni mjesec.

U slučaja odbijanja Zahtjeva, poduzetnici odnosno poslodavci imaju pravo na prigovor.