COVID-19 (CORONAVIRUS)

Kako obračunati naknadu za samoizolaciju uslijed COVID-19? (01.04.2020.)

Objavio 1. Travanj 2020.Nema komentara

Iako situacija u Republici Hrvaskoj još uvijek nije alarmanta vezano uz broj zaraženih osoba (867 oboljelih osoba na dan 31.03.2020. godine) COVID-19 virusom, činjenica je da je pod zdravstvenim nadzorom (samoizolacijom) trenutačno 9.598 osoba. 
Veliki dio osoba koje se nalaze u samoizolaciji je i radno sposobno stanovništvo, stoga je Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje predivdio poseban postupak kako ostvariti prava na naknadu plaće za vrijeme samoizolacije:

Korak 1: Prijava od strane zaposlenoga
Ukoliko ste osiguranik HZZO-a, kojem je od strane nadležnog epidemiologa utvrđena samoizolacija, odmah ste upućeni u samoizolaciju, te ste svog izabranog doktora obvezni obavijestiti o samoizolaciji telefonski ili putem e-maila.
Treba napomenuti da i liječnik obiteljske medicine putem platforme HZZO-a dobiva obavijest u svoj računalni program da je osoba u obaveznoj samoizolaciji i da joj je potrebno otvoriti bolovanje na temelju podataka od granične policije o prelasku granice za putnike i potvrde epidemiologa za kontakte oboljelog. Osobi se otvara bolovanje, ako je potrebno/primjenjivo, što liječnik utvrđuje nakon telefonskog razgovora s osobom koja je upućena u samoizolaciju. Jer, ako ste se s poslodavcem dogovorili u vremenu samoizolacije da ćete raditi od kuće doktor Vam zbog toga neće niti otvoriti bolovanje, već ćete za svoj obavljeni rad od kuće primiti plaću od poslodavca.
 
Korak 2: Prikupljanje dokumentacije
Od trenutka kada obavijestite svog izabranog doktora o samoizolaciji doktor Vam izdaje Izvješće o privremenoj nesposobnosti za rad. Budući da se osobe u samoizolaciji ne smiju kretati van određenog prostora i zbog toga nisu u mogućnosti preuzeti Izvješće o privremenoj nesposobnosti za rad od izabranog doktora, daje se mogućnost da se potrebna dokumentacija HZZO-u dostavi elektronskim putem, bez prilaganja navedenog Izvješća. HZZO će podatke o otvorenim samoizolacijama preuzeti putem Centralnog zdravstvenog informacijskog sustava Republike Hrvatske.
HZZO je nadogradio svoj informatički sustav e-Zdravstveno novom uslugom kojom će se poslodavcima omogućiti uvid u podatke o bolovanjima zaposlenika – digitalizirano izvješće o privremenoj nesposobnosti za rad, te digitalizirana potvrda o privremenoj nesposobnosti za rad.
 
Korak 3: Dostava dokumentacije u HZZO
Osiguranik u samoizolaciji dokumentaciju šalje e-mailom na adresu [email protected]. Navedena e-mail adresa je namijenjena isključivo za osiguranike kojima je utvrđena privremena nesposobnost za rad zbog samoizolacije.
Elektronski zahtjev mora obavezno sadržavati:

  • ime i prezime,
  • OIB,
  • kontakt telefon, te
  • broj tekućeg računa (IBAN) na koji će HZZO izvršiti uplatu.

Ako osoba u samoizolaciji nije u mogućnosti elektronskom zahtjevu priložiti Potvrdu o plaći izdanu od poslodavca, HZZO će potvrdu od poslodavca zatražiti službenim putem.

Korak 4: Nadoknada plaće
Osiguraniku u samoizolaciji ili koji se nalazi u karanteni pripada pravo na naknadu plaće sukladno Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju. Odnosno privremena nesposobnost za rad može biti utvrđena dok traje karantena u zdravstvenoj ustanovi ili su od nadležnog epidemiologa dobili rješenje o samoizolaciji kod kuće.
Naknadu plaće za navedenu privremenu nesposobnost za rad takvim osiguranicima od prvog dana isplaćuje HZZO. Ona iznosi 100% od osnovice za naknadu plaće, s tim da je propisan najviši mjesečni iznos naknade plaće za puno radno vrijeme u iznosu od 4.257,28 HRK, odnosno iznos od 4.257,28 HRK je najveći iznos kojeg možete dobiti na Vaš račun.
Dakle, nadoknadu plaće ne isplaćuje poslodavac nego HZZO i to u limitiranoj visini (!).
 
Korak 5: Prijava u JOPPD obrascu
Poslodavci su osiguranika kojemu je određena samoizolacija od strane nadređenog epidemiologa ili karantena dužni prijaviti u JOPPD obrascu. U koloni ”6.1. – oznaka stjecatelja/osiguranika” potrebno je upisati šifru 5201, u koloni ”6.2. – oznaka primitka /obveze doprinosa” dužni su upisati šifru 0000, u kolonama JOPPD obrasca od točke 11. upisuju se 0, osim što se u koloni ”16.1. oznaka načina isplate” upisuje  šifra 1. JOPPD obrazac se predaje Poreznoj upravi s isplatom plaće za prethodni mjesec ili tekući mjesec.
Dakle, iako ne plaćaju nadoknadu plaće za ove djelatnike, poslodavci su u obvezi ispravno prijaviti navedenu situaciju u JOPPD obrascu.
Nažalost, mnoga bolovanja zbog samoizolacije transformirat će se u bolovanja zbog oboljevanja od koronavirusa. Takvo bolovanje može biti tretirano kao bolovanje zbog profesionalne bolesti, što automatski znači drugačiji obračun naknade i zaduživanja na JOPPD obrascu, no o tome (kao i u slučaju ozljede na radu) će odlučivati Služba za medicinu rada Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u svakom pojedinom slučaju.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja vezanih uz način obračuna naknade za samoizolaciju, slobodno nas kontaktirate.