Baza znanja

Pravilnik o registru stvarnih vlasnika

Objavio 6. Lipanj 2019.Listopad 23rd, 2020Nema komentara

U Narodnim novinama br. 53/2019. od 24.05.2019. objavljen je Pravilnik o registru stvarnih vlasnika, još jedan od pravilnika za provedbu Zakona o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma (članak 32. stavak 8. i članak 148. stavak 9).

Registar stvarnih vlasnika jest središnja elektronička baza podataka koja sadrži podatke o stvarnim vlasnicima pravnih subjekata. Pravni subjekt može podatke upisati korištenjem web aplikacije uz certifikat ili preko poslovnice Financijske agencije korištenjem za to propisanih obrazaca.

 

Obveznici upisa u Registar

Pravni subjekti koji su u obvezi upisati podatke u Registar stvarnih vlasnika jesu:

 • Trgovačka društva
 • Podružnice stranih trgovačkih društava
 • Udruge
 • Zaklade i fundacije
 • Ustanove kojima RH ili jedinice lokalne samouprave nisu jedini osnivači

 

Rokovi za upis u Registar

Pravilnikom se propisuju i način i rokovi upisa podataka u Registar. Rokovi teku od 3. lipnja 2019. te su pravni subjekti u obvezi upisati podatke o stvarnom vlasniku najkasnije do 31. prosinca 2019.

U slučajevima osnutka pravnih subjekata nakon 1.12.2019, obveznik je dužan upisati podatak o stvarnom vlasniku najkasnije u roku od 30 dana od osnivanja subjekta.

 

Pravilnikom se propisuje:

 1. Sadržaj i struktura podataka u Registru stvarnih vlasnika,

Podaci koji su potrebni o stvarnom vlasniku (stvarnim vlasnicima) društva s ograničenom odgovornošću/dioničkog društva  za potrebe registra su: OIB fizičke osobe, ime i prezime, dan, mjesec i godinu rođenja, državu prebivališta, državljanstvo (državljanstva), prirodu stvarnog vlasništva i opseg stvarnog vlasništva.

Ako je stvarni vlasnik strani državljanin kojemu nije dodijeljen OIB, tada umjesto OIB-a Registar sadrži podatak o vrsti, broju, izdavatelju, državi i datumu isteka važenja identifikacijske isprave stranog državljanina.

Ako nije moguće identificirati fizičku osobu (osobe), stvarnim vlasnikom ustanove može se smatrati svaka fizička osoba ovlaštenja za zastupanje.

Ako je ustanova kojoj je Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave jedini osnivač, nije dužna upisati u Registar podatke o stvarnom vlasniku (stvarnim vlasnicima).

Za dionička društva potrebni su gore navedeni podaci o prvih 10 imatelja kontrolnih računa.

Iznimno, ako je imatelj kontrolnog računa pravna osoba, podaci koji se upisuju u Registar su: OIB pravne osobe, naziv, sjedište (adresa, mjesto, država), pravni oblik, opseg vlasništva (broj dionica).

Ako je imatelj kontrolnog računa inozemna pravna osoba kojoj nije dodijeljen OIB, tada umjesto OIB-a Registar sadrži podatak o nazivu registra u kojem je inozemna pravna osoba registrirana, podatak o identifikacijskom broju pravne osobe u tome registru i podatak o državi registra.

 1. Dodatni podaci koje je potrebno upisati u Registar u slučaju složene vlasničke strukture koji su detaljno opisani u članku 8. i 9. Pravilnika,
 1. Način vođenja, način upisa, provjeru upisanih podataka i rokovi upisa podataka u Registar,

Financijska agencija operativno vodi Registar u ime Ureda za sprečavanje pranja novca te obavlja poslove vezano za Registar. Ista je odgovorna za vjerodostojnost evidentiranja unesenih i preuzetih podataka i identifikaciju pravnog subjekta za identifikaciju osobe ovlaštene za upis podataka u Registar korištenjem web aplikacije ili u poslovnici FINE. Financijska agencija je dužna na zahtjev Ureda za sprečavanje pranja novca osigurati da se statistički podatci mogu dobiti pretraživanjem po raznim obilježjima u određenom izvještajnom razdoblju i postavljanjem upita kroz aplikaciju te da se rezultati pretraživanja mogu prikazati u tablicama koje se mogu prenijeti u Excel.

Financijska agencija trajno čuva podatke upisane u Registar.

Pravni subjekt dužan je upisati podatak o stvarnom vlasniku u Registar u vremenskom razdoblju od 3. lipnja 2019. do 31. prosinca 2019 osim ako je osnovan nakon 1. prosinca 2019.  kada je dužan upisati podatak o stvarnom vlasniku u najkasnije u roku od 30 dana od osnivanja pravnoga subjekta.

 1. Sadržaj, oblik i način popunjavanja obrasca za upis podataka u Registar (RSV-1, RSV-2, RSV-3, RSV-4),

Dostupno putem klika na link.

 1. Postupak nadzora nad upisom, ažuriranjem i točnošću podataka u Registru,

Financijska agencija obavlja nadzor na temelju podataka u Registru, utvrđuje je li na način i u rokovima propisanima ovim Pravilnikom pravni subjekt upisao sve potrebne podatke. U slučaju nepotpunih i nepravodobno upisanih podataka Agencija sukladno propisima koji uređuju prekršajni postupak izdaje prekršajni nalog pravnom subjektu zbog kršenja odredbi Zakona.

Porezna uprava provodi izravni i neizravni nadzor nad dostavom, upisom, ažuriranjem i točnošću upisa podataka u Registar.

 1. Dostupnost podataka iz Registra,

Podatci iz Registra mogu se koristiti izravnim uvidom u podatke Registra korištenjem web aplikacije, inicijalnim preuzimanjem podataka iz Registra od strane banaka ili ispisom izvatka iz Registra.

Izravan uvid u podatke korištenjem web aplikacije omogućen je korištenjem certifikata na kojemu su korisniku dodijeljena prava za uvid u podatke iz Registra ili uz prijavu korisničkim imenom i lozinkom.

 1. Vrste i visine naknada za pristup podatcima iz Registra,

Za upis podataka o stvarnom vlasništvu u Registar te za preuzimanje izvatka iz Registra korištenjem web aplikacije od strane pravnog subjekta koji je upisao podatak ne naplaćuje se naknada.

Ne naplaćuje se naknada pravnom subjektu ili opunomoćeniku pravnog subjekta, kada zatraži izdavanje izvatka iz Registra u poslovnici Agencije.

Izvadak iz Registra se izdaje u jednom primjerku.

Naknadu za uvid u podatke iz Registra, naknadu za inicijalno preuzimanje podataka iz Registra i preuzimanje promjena snosi obveznik  odnosno banka sukladno cjeniku kojega donosi Agencija uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija. Cjenik se objavljuje na službenim internetskim stranicama Agencije i Ministarstva financija.

 1. Uporaba, čuvanje i zaštita podataka iz Registra, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Na uporabu, čuvanje i zaštitu podataka iz Registra na odgovarajući način se primjenjuju propisi koji uređuju zaštitu osobnih podataka te propisi koji uređuju zaštitu tajnosti podataka i informacijsku sigurnost.

Pravne i fizičke osobe koje su u skladu s odredbama Zakona i ovoga Pravilnika ostvarile uvid u osobne podatke koji se nalaze u Registru ne smiju te podatke učiniti dostupnima trećim osobama, osim ako je to propisano Zakonom ili uz privolu osobe o čijim se osobnim podatcima radi.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 25. svibnja 2019., osim članaka koji propisuju dostupnost podataka iz Registra (članka 20. stavka 1. točke 2., članka 21. stavaka 1., 2. i 5. i članaka 22., 27., 28. i 29. ovoga Pravilnika) koji stupaju na snagu 1. siječnja 2020.

Ukoliko imate dodatnih pitanja ili potrebu za upisom u registar stvarnih vlasnika, slobodno nas kontaktirajte.